Nükleer Karşıtı Kongre Sonuç Bildirgesi Yayınlandı

Nükleer Karşıtı Kongre, geçtiğimiz hafta sonu, 16 Haziran 2012 Cumartesi günü Mersin’de toplandı.

Nükleer karşıtı mücadelenin yürütüldüğü Nükleer Karşıtı Platform(NKP) temsilcileri bir araya gelerek geçmiş dönem değerlendirmesi ışığında gelecek dönemin mücadele programını ve ilkelerini tartıştı.

Kongre çalışması bir sonuç bildirgesiyle ilan edildi.

 

Nükleer Karşıtı Kongre Sonuç Bildirgesi

16 Haziran 2012 tarihinde Mersin’de bir araya gelen Nükleer Karşıtı Kongre bileşeni demokratik kitle örgütleri, sendikalar, meslek örgütleri, partiler, kişiler ve sivil toplum kuruluşlardan oluşan nükleer karşıtlaro, nükleer karşıtı deneyim, birikim, müNükleer Karşıtı Kongre, geçtiğimiz hafta sonu, 16 Haziran 2012 Cumartesi günü Mersin’de toplandı. cadele birliği iradelerini paylaşmak, nükleer karşıtı direnişi yükseltmek ve toplumsal dayanışma içinde harekete geçmek için bir araya geldiler.

İstanbul, Denizli, Samsun, Ankara, Sinop, Mersin, Antalya, Adana, Diyarbakır, Bursa ve Kocaeli Nükleer Karşıtı Platform temsilcilerinin katıldığı nükleer karşıtı kongre 100’ün üzerinde temsilciyle yapıldı. Kongre’de,  nükleer karşıtı mücadelenin, Akp’nin ve sermayenin karşısında toplumun demokrasi, özgürlük ve barış mücadelesi olarak biçimlenerek geliştirilmesi gerektiği kararlığı vurgulandı.

Kongre bileşenleri bu bağlamda ülkede gerçekleştirilmeye çalışılan nükleer santral projesinin, ülkedeki ve dünyadaki  sermaye birikimine dayalı enerji yatırım politikalarının  bir devamı olduğunu ve bu projeden bir an önce vaz geçilmesi gerekliliğinin altını çizdi.

Kongre bileşenlerinin nükleer karşıtı mücadele sürecinin yükseltilmesi için toplumsal demokrasi kültürünün içselleştirilmesi, eşitlikçi bir toplumsal yönetim algısının geliştirilmesi ve “ben yaptım oldu” tarzı siyasal iktidar tavrına karşı toplumun geniş kesimlerinin siyasal, ekonomik ve kültürel haklarını gözeten bir çerçeve içinde mücadelenin genişletilmesinin gerekliliğini belirtti.

Dünya ölçeğinde giderek artan savaş ve kriz koşullarının yarattığı yoksulluk politikaları gözetilerek, kirli, pahalı ve yok edici bir nitelik taşıyan bu projelere karşı direnmenin temel bir hak ve ödev olduğunu gözeterek; nükleer karşıtları, tabandan bir demokrasi talebiyle nükleer enerjiye, silahlara, nükleer savaşa, nükleer atıklara karşı barışı talep eden, ekolojik değerleri koruyan ve toplumsal geleceğin varlık koşullarını gözeten bir örgütlenme modeli ekseninde yürüyecekleri kararlığını sergiledi.

Bu bağlamda nükleer karşıtı örgütlülüğünü tabandan, anti hiyerarşik, bireylerin ve kurumların katılımına açık, ortak karar alma iradesini ön plana alan, yerel ve merkez ayrımı yapmadan, taban örgütlerinin güç ve iradesi üzerinden yükselecek bir toplumsallaşma ve örgütlenme için bir arada hareket edileceği kararı tekrar edildi.

Kongre bileşeni örgütler, ekolojik yok oluşla, toplumsal sorunları  bir arada değerlendirirken aynı zamanda nükleer krizden en çok zarar gören kadınların, çocukların, engellilerin, yoksulların korunması ve haklarının inşa edilmesi açısından da nükleersiz bir dünya özlemi için karar alma süreçlerinin demokratikleştirilebilmesine yönelik çalışma ilke ve usüllerinin yeniden gözden geçirilmesine yönelik kararlı ve direngen tavrını karar metni haline getirdi.

Kongre bileşenleri, Eşgüdüm toplantıları, kongreler, konferanslar gibi toplumun ve yerel nkp bileşenlerinin etkin ve bir arada olabileceği örgütlenme araçlarını en iyi şekilde harkete geçireceğini belirtti. Bunlarla birlikte mücadelenin, hukuki,  sosyal ve kültürel alanlarda olduğu kadar alanlarda da yapılması için daha fazla kişinin ve örgütün bir arada hareket etmesini sağlayacak yol haritasını çıkartarak, önümüzdeki süreçte ortak eylem alanlarının geliştirilmesi için her kurum ve bireyin sorumluluk alması gerektiğini hatırlattı.

Bu bağlamda da Nükleersiz bir Türkiye, Nükleersiz Bir Akdeniz, Nükleersiz bir dünya, tüm Türkiye ve dünya halklarına sözümüz olsun.

 

politeknik.org.tr