Mimarlığın Sosyal Forumu 2010 Sonuç Bildirisi: “Herkes İçin Mimarlık! Başka Bir Mimarlık Mümkün!”
Spread the love

Mimarlığın Sosyal Forumu 2010Sonuç Bildirisi
Herkes İçin Mimarlık!!!
Başka Bir Mimarlık Mümkün!!!

Bu bildiri, 21-23 Ekim 2010 tarihlerinde TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından Ankara’da gerçekleştirilen Mimarlığın Sosyal Forumu 2010 etkinlikleri sonucunda benimsenmiştir.

Dünyaya 1973 krizinden sonra, Türkiye’ye 1980 darbesi ile dayatılmaya başlanan neoliberal politikalar, kapitalist üretim tarzının tarihsel dinamiklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Sermaye, üretim fazlasını daha fazla kâra dönüştürebileceği yollardan yoksun kalınca mekânı “yeniden” keşfetti. İlk uygarlıklardan bu yana egemen sınıfların gücünü gösterdiği, politikacıların etkin bir şekilde tahakküm aracı olarak kullandığı kent mekânı artık tüm ağırlığıyla ekonominin merkezine oturmuştu.

O günden bugüne neler oldu, neler oluyor? Sermaye, mekânı egemen sınıflar lehine yeniden üreterek, yoksulları yerlerinden edip onların yaşam alanlarını dönüştürerek kâr etmeye devam ediyor. Her geçen gün daha asimetrik bir hal alan/kutuplaşan bir toplum haline geliyoruz. Sınıf kavramının yok olduğu iddia edilen bugünlerde, sınıf farklılıklarını mekânda hiç olmadığı kadar belirgin bir şekilde yaşıyoruz. Siyasal ve finansal güçlerin ortaklaşa yürüttüğü komplo kent mekânının sömürgeleşmesine yol açıyor. Aynı stratejiler kırsalı öldürüyor. Tüm insanlık kentlerde yaşamaya zorlanıyor. Azınlığın kâr etmeye devam edebilmesi adına yoksulluk normalleştiriliyor. Kentler dışlanmanın, ayrışmanın, yoksunlaşmanın ve insan hakkı ihlallerinin mekânları haline getiriliyor.

Biz mekân üzerine çalışanlar (mimarlar, şehir plancıları vs.), sermayenin azgın kâr hırsıyla tek başımıza baş edemeyeceğimizin farkındayız. Öte yandan mimarlığın egemen sınıfın bir lüksü olarak görülmesini reddediyoruz. Mimarlığın, herkes için bir hak olduğuna inanıyoruz. Biliyoruz ki, toplumsal mimarlık, toplumla birlikte kendi yaratıcı mekânlarını üretmeye muktedirdir. Mimarlığın Sosyal Forumu süresince hayatlarını bu tür projelere adamış mimarlar, şehirciler ve bu projelerde aktif olarak görev almış kentlilerin deneyimleri bu inancımızı perçinledi. Forum’un, geleceğimizin aslında kendi ellerimizde olduğu fikrinin paylaşılması adına amacına ulaştığını düşünüyoruz. Böyle bir bilinçlenme sürecini başlatması, Forum’un en somut sonucudur. Bu Forum, mekânsal siyasetin yanında kendi gücümüzün ve örgütlü mücadelenin de önemini gösteren bir kıvılcım olabilmiştir ve gerisi gelecektir. Forumun hareketlendirdiği sokak etkinliği ele alınan konular hakkında kamuoyu oluşturmak açısından hayati önemdedir. Bundan sonraki mücadelenin deneyim paylaşımının ötesine geçmesi daha üretken ve köktenci bir yol izlemesi gerekmektedir. Yasadığımız dünyanın kaçınılmaz olmadığını, farklı alternatiflerin kolektif bir şekilde üretilebileceğini göstermek üzere kendimizi kitlelerin sürdürdüğü mücadelelere dâhil etmeliyiz.

Forum’un Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından yalnızca benzer kaygıları paylaşan kurumların katkılarıyla düzenlenmiş olması önemlidir. Forum, sistemin ayağı olan hiçbir büyük şirket ya da şirket vakfının finansmanı ile gerçekleşmemiş, muhalefetin kendi kendine deşarj olması ya da ehlileşmesi yerine, inancın kamçılanmasını, mücadelenin yeni bir bakış açısı ve ivme kazanmasını hedeflemiştir.

Ayrıca, Forum’un, sistem tarafından İstanbul’la yapay bir rekabete zorlanan Ankara’da gerçekleştirilmiş olması önemlidir. Küresel bir durum haline gelen ve kentlere dayatılan rekabetin yapaylığı Forum sayesinde teşhir edilmiştir. Rekabetin doğamızdan kaynaklandığı söylemi ile kentlerimizin yarıştırılması arasındaki ilişki açıktır; kentler ve bölgeler arası eşitsiz gelişme insanları göçe zorlamaktadır. Kişilerin, hayatlarını kendi yaşam alanlarında sürdürebilme haklarına saygı gösterilirken, insanların göç etme hakkının da tanınması şarttır. Herkes, yaşamını tercih ettiği mekânda sürdürme hakkına sahiptir.

Forum’a katılan bizler, meslek kuruluşlarının, toplumsal hareketlerin ve aktivist örgütlerin mensupları, sermaye ve kâr odaklı değil, insan ve emek odaklı bir dünyanın mümkün olduğunu mekân üzerinde yaptıklarımızla kanıtlayacağımızı ilan ediyoruz. Forum süresince devam eden atölyeler, bu yönde deneysel çabalardı. Bundan sonraki süreç, kapitalizmin ürettiği krizlerin mekân aracılığıyla egemen sınıf lehine çözülmesine karşı ortak bir mücadeleyi gerektirmektedir. Mekânsal tahakküme karşı mücadelenin öneminin kavranması ve bu mücadelenin güçlendirilmesi gerekmektedir. Gündelik hayatın her anında gerek bireysel gerekse kolektif olarak bu tahakküm biçimine karşı durmak zorunluluk haline gelmiştir.

Mimarlığın Sosyal Forumu bileşenleri ve katılımcıları olarak bizler, bu paylaşım ortamında başlattığımız birlikteliği daha örgütlü ve daha üretken yollarla sürdüreceğiz. Kapitalist tahakkümün mekânsal biçimlerine karşı mücadele arzumuzu paylaşan örgüt ve inisiyatifleri uluslararası bir dayanışma ağı oluşturmaya çağırıyoruz!


Social Forum of Architecture 2010 Forum Declaration
Architecture for ALL!!!
Another Architecture is Possible!!!

 

This declaration was endorsed by the Social Forum of Architecture organized by the Chamber of Architects of Turkey Ankara Branch on October 21-23, 2010, in Ankara.

Neoliberal policies forced on the world after the crisis in 1973 and on Turkey with the military regime following the 1980 coup revealed once again the historical dynamics of capitalist mode of production. Failing to utilize channels to transfer economic surplus into new investments, capital re-discovered space. Urban space, which has been a major instrument for the ruling classes to display power and exert domination, was now at the core of economic activity.

What happened since then? Capital is still reproducing space to the advantage of ruling classes, displacing the poor and gaining profit by regenerating their living environments. We are living in a society that gradually becomes more and more polarized and asymmetrical. While it is claimed that the concept of “class” has become obsolete, we experience class distinctions as reflected in urban space as obvious as never before. The conspiracy pursued by the united forces of political and financial power is leading to the colonization of urban space. Same strategies annihilate countryside and humanity is forced to live in cities. Poverty is being made into something natural for the few to continue profiting. Cities are turning into spaces of exclusion, isolation, segregation, deprivation and the violation of human rights.

 

We, the professionals working with space (architects, urban planners and alike) are well aware that it is not possible for us to overcome the greed of capital. Yet, we refute the perception of architecture as a luxury of the affluent. Instead, we consider architecture as a public right for all. We know that social architecture is capable of creating inventive spaces with the involvement of the people. The shared experiences of the participants of the Social Forum of Architecture, who devoted their lives to the design and implementation of such projects, confirmed our belief. We believe that the Forum was successful in sharing our idea that our future is in our hands. The initiation of such a process in raising consciousness is the first and foremost achievement of the Forum. It has been a spark exposing the politics of space and displaying our will as well as the importance of organized struggles. The street power of the Forum was and is vital in making a public opinion that is more receptive regarding the topics in question. From this point onwards, it is essential to move beyond sharing experiences and develop a radical and dynamic line of action. It is necessary to demonstrate that the conditions we live in are not unavoidable. We must work for the defense of public spaces and the democratization of common spaces. We should incorporate ourselves into the people’s ongoing struggles and work towards generating alternatives collectively.

 

It is important to note that the Forum was organized solely by the Chamber of Architects Ankara Branch and organizations sharing similar concerns. The Forum was not sponsored by corporate firms or their foundations exploiting and discharging the political energy and militancy of urban activists. On the contrary, the Forum was made possible through the sources available to these oppositional organizations.

 

It is also important that the Forum took place in Ankara, a city which is forced to competition with Istanbul. This has become a global pattern legitimizing the domination of big cities. The success of the Forum revealed the artificiality of such competition being forced on cities. It is clear that there is a strong relationship between the allegations that competition is in human nature and in this way to fabricate competition among cities. The unequal development among cities as well as regions results in people being forced to migrate. While people’s right to maintain their living conditions in their homelands should be acknowledged, it is also crucial to recognize the people’s freedom of migration. Everybody has the right to pursue their lives in the place they choose.

 

We, the participants of the Forum, who are members of professional institutions, grassroots initiatives and activist organizations, declare our intention to demonstrate that another world that stands on humanitarian values and labor in contrast to capital accumulation and profit maximization is possible. We intend to do this via our practices in and on space. The workshops held during the Forum were experiments in this respect. The step ahead requires a joint struggle against the use of urban space as a means of recovery from systemic crises of capitalism. It is necessary to grasp the significance of struggle against spatial domination and it is crucial to intensify this struggle. It is today an inescapable task to stand against this mode of domination individually as well as collectively in every domain of our daily lives.

 

We, the participants and active constituents of the Social Forum of Architecture will expand the cooperation founded on this shared platform in organized and productive ways. We call for the building of an international solidarity network among organizations with initiatives that share our will to fight against the spatial forms of capitalist oppression.


Spread the love