Maden MO: “Maden Mühendislerinin İşsizlik Sorunu Çözülmelidir”
Spread the love

Maden Mühendisleri Odası, üyelerinin haklarının korunması ve geliştirilmesi konusundaki görev ve sorumluluğunun bilinciyle çalışmalar yapmaktadır. Bu amaçlarla ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak görüşlerini vermekte ve konuyu  takip etmektedir.

Odamız bu çerçevede; Tünel Yapım İhalelerinde maden mühendislerine teknik ve anahtar personel olarak yer verilmesi için Karayolları ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü‘ne, imalat haritalarının yapım sürecinde maden mühendislerine yer verilmesi hususunda Karayolları Genel Müdürlüğü‘ne, şehirlerarası otoyollar ile şehirlerin metro ve hafif raylı sistemlerinin projelendirilip, projelerin uygulanması için hazırlanan ihale ve teknik şartnamelerde kilit personel olarak maden mühendisi bulundurulması için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü‘ne, metro, tünel ve galeri yapım işlerinde teknik personel olarak maden mühendisi bulundurulması hususunda Büyükşehir Belediyeleri ve ilgili Valiliklere, zemin etüt raporu hazırlanması konusunda maden mühendislerinin mevcut yetkilerinin kullandırılması için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı‘na, maden mühendislerinin uzman yardımcısı olarak istihdam edilmesi konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na,  enerji uzman yardımcısı olarak istihdam edilmesi konusunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‘na, Rehabilitasyon projelerinin hazırlanmasında maden mühendislerinin yer alması için Orman Genel Müdürlüğü‘ne  yazılar yazılmıştır. Yine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘na maden mühendisi istihdamı için değişik tarihlerde yazılı olarak başvuruda bulunulmuştur. Ayrıca bu süreçte üyelerimizin yasal haklarının korunması için davalar açılmış olup bu davalar devam etmektedir.

Son zamanlarda bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak amacıyla KPSS‘ye giren adaylardan tercih başvuruları alınmaya başlandığı açıklanmıştır. 2009 yılı sonuna kadar kamuya alınacak mühendis, mimar ve şehir plancısı olmak üzere teknik hizmetler sınıfına ayrılan kadro sayısı ancak 650‘dir. Maden Mühendisleri için ise KPSS 2009/6 atamasında 650 kişiden sadece 16 kişi alınacağı görülmektedir.

Maden Mühendisleri Odasına kayıtlı 13500 üyenin % 40‘ından fazlası işsizdir. Bu oran yeni mezun üyelerimizde daha da yüksektir. Meclis plan ve bütçe komisyonunun 23 Kasım 2009 tarihli görüşmesinde  2010 yılında memur kadrolarına, 2009 yılında boşalan kadroların % 25‘i oranında memur alınacağı, sözleşmeli personel alımında ise sınır bulunmadığı kabul edilmiştir.

Üyelerinin iş ve sosyal güvenliklerini sağlayıcı etkinlik ve girişimlerde bulunmak, Odamızın görevleri arasındadır. Ancak Odamızca; zamanında yapılmayan yatırımlarla giderek üretimleri azalan MTA, TKİ, TTK, ETİMADEN, EÜAŞ gibi araştırıcı ve üretici kamu kurumları ile madencilik faaliyetlerini denetlemekle görevli MİGEM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TCK, DSİ ve diğer ilgili kamu kurumlarının görevlerini layıkıyla yerine getirmesi için tecrübeli kadroların yeni kadrolara bilgi aktarımını sağlamak amacıyla  düzenli maden mühendisi alması gerektiği,  kurumların en üst düzey yetkilileri ile yapılan görüşmelerde ve gönderilen yazılarda defalarca dile getirilmiş olmasına rağmen kurum yetkililerinin bu konuda bir girişimi olmadığı gözlemlenmektedir.

Yaşamlarının en güzel yıllarını mühendis olmak için tüketen gençlerimizi işsiz bırakarak geleceklerini karartmak onlara yapılan en büyük haksızlıktır. Ailelerinin sınırlı olanaklarını zorlayarak okuyan ve maden mühendisi olmaya hak kazanan meslektaşlarımıza iş olanağı yaratmak hükümetin asli görevleri arasındadır. Her hafta sadece faize 1 milyar dolar kaynak akıtan siyasi iktidarlar madencilik yatırımlarına yeterince kaynak ayırmayarak bugünkü tablonun sorumlusu olmuşlardır. Bugün “biz herkese iş bulmak zorunda değiliz” gibi bir gerekçenin arkasına sığınmak hükümeti sorumluluktan kurtaramaz.
Madencilik sektöründe yapılan özelleştirmeler sonucunda; kamu işletmelerine ve kamu tarafından sağlanan hizmetlere el konulmuş, üretimler düşmüş, istihdamda ciddi daralmalar yaşanmış, sektörün Gayri Safi Milli Hasıla‘daki payı (GSMH)  azalmıştır.

Kamu kuruluşlarımız yatırım yapılarak ve personel istihdamı ile güçlendirilmeli, yeraltı kaynaklarımız kamu yararı doğrultusunda değerlendirilmelidir.
Madencilik sektöründe giderek büyüyen işsizlik sorununun çözümü için kamu eliyle acil olarak istihdam yaratma uygulamaları başlatılmalı ve istihdama olumlu katkıları olacak sektörler, projeler desteklenmelidir. Bu yapıların verimli çalışmasını sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır.

Hükümeti;  maden kaynaklarımızı sanayimizin girdisi olarak değerlendirmeye, ülkemizin ithal kaynaklara bağımlılığını azaltmaya, planlı büyümeyle dışa bağımlılığın azaltılacağı yatırım modellerine yönelmeye ve bu amacı gerçekleştirmek için gerekli sayıda maden mühendisi istihdam etmek için çalışma yapmaya davet ediyor, konunun takipçisi olacağımızı duyuruyoruz.

TMMOB
Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
8 Aralık 2009, Ankara


Spread the love