Maden MO: “ETKB, MİGEM ve TKİ Soma’da sorumluluktan kaçamaz”
Spread the love

Maden İşleri Genel Müdürü`nün 13.05.2014 tarihinde Soma`da meydana gelen maden faciasını araştırmak üzere kurulan TBMM Araştırma Komisyonu`na yaptığı sunumun basına yansıyan bölümünde, MİGEM tarafından sadece proje denetimi yapıldığı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili denetim yapma sorumluluklarının bulunmadığı belirtilmektedir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı`nın madencilikten sorumlu birimi olan Maden İşleri Genel Müdürlüğü`ne, 12/08/1993 tarih ve KHK 505 sayılı “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 186 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabülü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname” ile madencilik faaliyetlerinin iş güvenliği ve işçi sağlığı ilkelerine uygun yürütülmesini takip etme görevi verilmiştir.

Bu nedenle, Maden İşleri Genel Müdürlüğü`nün daha önce onaylamış olduğu madencilik projelerinin, her yönüyle (projenin uygulanması, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması, Maden Kanunu ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği) uygulanıp uygulanmadığının denetiminin de MİGEM tarafından yapılması gerekmektedir.

Kazanın meydana geldiği ocakta yıllık üretimin bir buçuk milyon tondan üç buçuk milyon tona çıkarılması proje kapsamında TKİ tarafından mı yapılmıştır? Bu proje MİGEM tarafından onaylanmış mıdır? Kazanın meydana geldiği dönemde ki ocak planı TKİ tarafından onaya sunulan ve MİGEM tarafından onaylanan projeye uygun mudur? Her şey bu kurumlar tarafından uygulanması gereken mevzuata uygun ise bu facia neden meydana gelmiştir?

Bu soruların cevaplanabilmesi için ETKB, MİGEM ve TKİ`nin yükümlü oldukları sorumlulukları yerine getirmeleri, olumsuz koşulların giderilmesi hususunda uyarıları yapmak ve gerekli işlemlerin yaptırılmasını sağlamak zorunlulukları bulunmaktadır.

MİGEM yetkililerinin TBMM Araştırma Komisyonu`nda yapmış oldukları sunumların basına yansıyan bölümlerinin olayı sorumluluktan kaçınma çabası olduğu yönünde kamuoyu nezdinde olumsuz görüş hasıl olmaktadır.

Kamuoyunda oluşan olumsuz görüşün ortadan kaldırılabilmesi için görevlilerin ve sorumluların derhal bu sorulara açıklık getirmesi gerekmektedir.

Odamızın Soma katliamını unutturmamak için konunun kamuoyu adına takipçisi olacağını duyururuz.
Saygılarımızla;

TMMOB
Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu


Spread the love