JMO: “Cumhurbaşkanınca Onaylanan Torba Yasa Anayasa`ya Aykırıdır!”

Cumhurbaşkanınca Onaylanan TMMOB Ve Odalarla İlgili Torba Yasa Maddesi, Anayasa`ya ve TMMOB Yasası`na Aykırıdır!

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 9 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilen ve “Torba Yasa” olarak adlandırılan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun beklenildiği gibi Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmış ve Resmi Gazetede yayınlanmış bulunmaktadır.

Torba Yasa ile, İmar Kanunu`nun 8 inci maddesinde değişiklik yapılarak mühendis ve mimarların odaları ile olan ilişkisine, Anayasa, TMMOB Yasası ve hizmet gereklerine aykırı bir şekilde müdahale edilerek, TMMOB ve Odalarımız güçsüzleştirerek etkisiz hale getirilmek istenmiştir.

Bir gece yarısı operasyonuyla gerçekleştirilen bu yasal düzenleme, Anayasa`nın 123, 124 ve 135 inci maddelerine 6235 sayılı TMMOB Yasası`na, İmar Kanunu‘nun 28 inci maddesine, Anayasa Mahkemesinin ve Danıştay‘ın kesinleşmiş kararlarına aykırıdır, bu nedenle de hukuki ve meşru değildir.

Gezi Parkı direnişinin destekleyicisi, Taksim Dayanışması‘nın katılımcısı olan, AKP`nin talan ve rant politikalarına engel olan TMMOB ve Odalarının yetkilerinin kısıtlanması tesadüf olmayıp, siyasi iktidarın muhalif kurumları cezalandırma anlayışının bir başka tezahürü olmuştur.

AKP iktidarının amacı, TMMOB ve Odalarını dar bir alana hapsederek toplumla bağlarını zayıflatmak; iktidarlarının bilime, hukuka ve kamu yararına aykırı tüm uygulamalarının takipçisi olunmasını ve kamusal denetimin gerçekleştirilmesini engellemektir.

Ancak bilinmelidir ki, bugüne kadar doğru bildiklerini söylemekten hiçbir koşulda vazgeçmeyen TMMOB ve bağlı odalarını bu tür baskı politikaları yıldıramaz, topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmesini engelleyemez.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, kurulduğu 1974 yılından bu yana, jeoloji bilimini ve mühendislik uygulamalarını halkın çıkarları ve ihtiyaçları için kullanmayı kendine ilke edinmiş; jeoloji mühendisliğini toplumun çıkarları ile bir bütün olarak ele alarak ülkeye, topluma, mesleğe ve meslektaşlara ilişkin çalışmalarını sürdürmüştür.

Odamız bundan sonra da, sağlıklı ve güvenli çevrede yaşamayı temel bir insan hakkı olarak görerek, doğa olaylarını afete dönüştüren her türden uygulamaya karşı çıkmaya; yaşam alanlarımızın yok edilmesine ve yer altı ve yerüstü doğal kaynaklarımızın talanına direnmeye, mesleki uygulamalarımızın kamu yararına verilmesi için kamusal denetimi sürdürmeye, meslek ve bilim etiğini korumaya devam edecektir.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, karanlığa karşı aydınlığı, doğma ve hurafeye karşı aklın ve bilimin yol göstericiliğini savunma, bilim ve emekle ürettiklerini umut ve inatla toplumun ve meslektaşların hizmetine sunma çabalarını geleceğe taşıma kararlılığındadır.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası