ILO’nun 167 ve 176 sayılı sözleşmeleri mecliste onaylandı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 167 ve 176 Sayılı sözleşmeleri TBMM’de onaylandı. İnşaat ve maden çalışmalarıyla ilgili düzenlemeler getiren sözleşmelerin kabul edilmesiyle Türkiye 189 İLO Sözleşmesinin 59’unu onaylamış oldu.

ILO’nun 167 sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi ve 176 sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi mecliste onaylandı. 167 sayılı sözleşmeye ilişkin kanun 29 Kasım 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 176 sayılı sözleşmeye ilişkin kanunun önümüzdeki günlerde Resmi Gazete’de yayınlanması bekleniyor.

ILO sözleşmeleri ve işçi sağlığı-iş güvenliği

167 sayılı ILO sözleşmesi inşaat çalışmalarıyla ilgili çeşitli düzenlemeler getiren bir sözleşme. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında yürürlüğe sokulan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, 167 sayılı ILO sözleşmesinden oldukça kapsamlı bir içeriğe sahip. Aynı durum 176 sayılı ILO sözleşmesi ile Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği için de söz konusu.

ILO sözleşmeleri ve hukuk

ILO sözleşmelerinin iç hukuk kuralı haline getirilmesi zorunlu değil. Genel işleyiş, ülkelerin imzalamış olduğu sözleşmelerin izlenerek ILO genel kurullarında uygulamaya geçirilip geçirilmediğinin raporlanması, uygulamadaki aksaklıkların deşifre edilmesinden ibaret. Her ne kadar Anayasa’nın 90. Maddesi  “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 7/5/2004-5170/7 md.)”  hükmüne sahip olsa da uygulama ILO Genel Kurullarında ülkemiz uygulamalarının deşifre edilmesinden öteye geçmiyor.

ILO sözleşmeleri çalışma alanlarının düzenleyen içeriklerle birlikte ulusal ve uluslararası hukukta mücadele alanını genişleten bir zemin sunuyor.

ILO sözleşmeleri tek başına yeterli değil!

AKP hükümeti, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı madenlerde ve inşaatlarda güvencesiz çalışmayla süren emek sömürüsünün teminatı olarak çalışıyor. Soma’da, Torunlar’da, Ermenek’te yaşanan işçi katliamları fıtrat oluyor, bakanlar istifa etmiyor, her katliam sonrası genel geçer yasal düzenleme hazırlıkları tekrar ediliyor. Maden ve inşaat alanlarıyla ilgili İLO sözleşmeleri AKP hükümetinin işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki sıkışıklığı ile gündeme geldi. 167 ve 176 sayılı ILO sözleşmelerindeki hükümlerin uygulanması ise esas olarak taşeron çalışmanın yasaklanması, işçi sağlığı ve iş güvenliğini piyasaya teslim eden 6331 sayılı İş Güvenliği Yasası’nın iptal edilmesi, işyerlerindeki denetimin emek ve meslek örgütleri yetkisiyle kamulaştırılması taleplerinin hayata geçmesiyle mümkün olacak.

politeknik.org.tr