Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’ndan TOKİ’ye Cevap

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından 6 Mart 2009 tarihinde düzenlenen “Toki Gerçeği” panrli sonrası Toki yetkilileri tarfından açıklamalar yapılmış, bu açıklamlarda HKMO’ya yönelik üstü kapalı tehditler savrulmuştu. Konu ile ilgili TOKİ tarafından HKMO’ya gönderilen 2 yazıya oda tarafından yanıt verildi.

 

T.C. BAŞBAKANLIK
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI’NA
ANKARA

İlgi: a) 27.03.2009 tarihli ve 2244 sayılı yazınız.
b) 15.04.2009 tarihli ve 22755 sayılı yazınız.

İlgi (a)’da kayıtlı dağıtımlı yazınız ile, Odamız İstanbul Şube tarafından 06.03.2009 tarihinde düzenlenen “TOKİ Gerçeği” başlıklı panel hakkında değerlendirmeler ve yorumlar yapılmış, bazı talepler dile getirilmiştir.

Etkinliğe ilişkin Oda Genel Merkezimizce gerekli inceleme yapılmış olup; Panelin düzenlenmesi öncesinde İstanbul Şubemiz tarafından kurumunuza hitaben 19.01.2009 tarih ve 7201-26 sayı ile bir yazı yazıldığı ve panelist istendiği, ancak söz konusu yazıya kurumunuzca yanıt verilmediği, buna
karşın panele katılan bir personelinizin konuşma talep ettiği, panel yöneticisince bu talep kabul edilerek ve söz alan diğer katılımcılardan hiç birine tanınmayan ayrıcalık personelinize tanınarak kürsüden konuşma olanağı verildiği, personelinizin 9 dakika üzerinde konuşma yaptığı ve görüşlerini katılımcılarla paylaştığı, anlaşılmıştır.

Odamız, Anayasa’nın 135. maddesi ve 6235 sayılı TMMOB Yasası’na göre kurulan, kamu kurumu niteliğinde kamu tüzel kişiliğine haiz demokratik bir meslek kuruluşudur. Odamız bilimin ışığında ortak akılla hareket ederek yaşamı ve süreci sorgulayan, anlayan, hem üyelerimizin haklarının korunması ve mesleğin gelişimi, hem de halkın ve toplumun yararına ve ülke kalkınması yönünde çalışmalarını sürdüren bir anlayış içerisindedir. Örgütsel bağımsızlığını her koşulda koruyan, gücünü sadece üyesinden ve bilimsel çalışmalarından alan Odamız, meslek ve meslektaş sorunlarının, ülkenin ve halkın sorunlarından ayrılamayacağını kabul ederek, kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalar içinde tartışmasız yer almaktadır. Odamızın belirtilen anlayış içerisinde yürüttüğü çalışmaları arasında panel, sempozyum, kongre gibi etkinlikler düzenlemek önemli yer tutmaktadır. Bu etkinliklerin kalıcı hale getirilmesi amacıyla kitaplaştırılması da önemsenmektedir. Etkinliklerimizin kitaplaştırılması ise Odamızın bilimsel ve katılımcı anlayışı ile örgütlülüğü içerisinde değerlendirilmekte ve karar verilmektedir.

İlgi (a) yazınızdaki yaklaşımın basında ve kamuoyunda “TOKİ’den Mühendislere Tehdit” ve “TOKİ’den Padişah Fermanı” başlıkları altında yorumlandığı görülmüştür. Öncelikle TOKİ ve TMMOB-Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası arasında hiyerarşik alt üst ilişkisi olmadığından, İlgi (a) yazınızın kamu tüzel kuruluşları arasında olması gereken yazışma kurallarına uygun olmadığını belirtmek durumundayız.

Çok doğaldır ki kurumsal işleyişte her kamu kurum ve kuruluşu, kuruluş amacı, görev, yetki ve sorumluluklarını bilmek ve ona göre hareket etmek durumundadır.

Anılan panelde yer alan panel yöneticisi ve panelistler kendi uzmanlık alanlarında başarılı ve üretken kişiler olup, bilim insanları, akademisyenler ve Odamızca da önemsenen kişilerdir.
Düzenlenen panelin önemli amaçlarından birisi de bilimsel, teknik ve ortak akılla TOKİ ile ilgili süreci değerlendirmek, kamuoyunu, toplumu ve ülke insanını bilgilendirmek, varsa hata ve yanlışlıklara ilişkin yapıcı eleştirileri gündeme getirerek üretime katkı sağlamaktır. Anılan panelde bu süreç deneyimli katılımcılar tarafından duygusal ve ön yargıdan uzak, bilimsel ve objektif bir yaklaşım sergilenerek işletilmiştir.

Odamız ve TMMOB kuruluş yılı olan 1954 yılından bu yana çalışma anlayışı ve mücadelesinde onurlu ve dik duruşunu dün olduğu gibi bu gün de mesleki alanlarımızdan hareketle bilimden, emekten, halktan, toplumdan ve ülke kalkınmasından yana sürdürmektedir. Odamız bu onurlu mücadelesinde gerek bilimsel ve teknik, gerekse toplumsal alana yönelik çalışmalarında her türlü önerilere açık olmuş, ancak baskı ve tehditleri kabul etmemiştir. Odamız baskı ve tehditleri, özgürlükçü, katılımcı ve çağdaş demokrasiye aykırı görmektedir.

Diğer taraftan, İlgi (b) yazınız ekinde gönderilen panele ilişkin kurum görüşleriniz Odamız ilkeleri ve çalışma anlayışı çerçevesinde değerlendirilecektir.

Bilgilerinizi dileriz.

Saygılarımızla.

A.Fahri ÖZTEN
Yönetim Kurulu a.
Genel Başkan