Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 1. Öğrenci Üye Kurultayı Sonuç Bildirgesi

HKMO 1. Öğrenci Üye Kurultayı, 6 Mayıs 2009 tarihinde Konya‘da, 11 üniversiteden (Yıldız Teknik Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesinden) öğrencilerin katılımıyla “Aydınlık Geleceğin Haritasını Özgürce Çiziyoruz” ana teması ile Selçuk Üniversitesi‘nde gerçekleştirilmiştir.

Kurultayda ele alınan temel başlıklar:

Özerk ve Demokratik Üniversite, Akreditasyonlar, Mesleki Örgütlenmeler,Staj, Yetkin Mühendislik, LİHKAB, Öğrenci Üye Kurultayları‘nın gelecekteki yapısı şeklinde sıralanmıştır.

1980 sonrası şekillenen neoliberal politikalar ve beraberinde eğitim sisteminin özerkliğine ve demokratikliğine doğrudan darbe vuran YÖK sistemi, üniversiteler üzerinde bir karar mekanizması oluşturmuş, bu da üniversitenin temel bileşeni olan “özgür düşünce” olgusunu büyük bir sekteye uğratmıştır. Üniversitelerin gelişmesinde en önemli etkenlerden biri olan akademik kadrolar, çalışmalarını üzerinde olan bu sistem nedeniyle üniversiteler özgürce çalışamamaktadır. Bunun yanında, özgür ve demokratik haklarını savunan öğrencilere yapılan saldırılar sonucunda, özellikle YÖK‘ün oluşumunda ve yaşatılmasında önemli katkısı olan üniversite yönetimleri kılını bile kıpırdatmamakta, tam tersine demokratik haklarını arayanlara soruşturmalarla sert bir biçimde tavır sergilemektedirler. Üniversitelerimizde oluşan bu otokrasi, her üniversitede olması gereken özerk ve demokratik yapıya zarar vermektedir.
Neoliberal politikaların eğitim sistemimizdeki bir diğer yansıması da akreditasyonlardır. Üniversitelerde bu güne kadar süre gelen köklü teorik eğitime dayanan sistem yerine, yüzeysel teorik eğitim ve beraberinde pratik uygulamanın akreditasyonlarla beraber gelmesi, üniversitelerden mezun olacak öğrenci profilinin bir mühendisten çok bir teknik eleman ve uygulayıcı haline gelmesine neden olmuştur. Bu yeni eğitim modeli ile üniversite bileşenlerine, “size gerek yok, yerinize biz düşünür karar veririz” denilerek bu bozuk sistem içerisinde yetiştirilmek istenen öğrencilere de ucuz işçilik ve emek sömürüsünden başka bir şey vaat edilmemektedir. Ayrıca, öğretimin ana dilden başka bir dilde yapılması meslek öğreniminde büyük sorunlara yol açmaktadır. Dünya ile uyum sağlama bahane edilerek yapılan bu eğitim, öğretime bir katkı sağlamamaktadır. Tam tersine, bu sistem öğrencilerin öğrendiklerini anlamadan uygulamasına zemin hazırlayarak, mühendisi basit bir uygulayıcıdan öte bir yere taşımamaktadır.

Her geçen gün, çeperlerini daha da daraltıp bireyi ötekileştirip yalnızlığa mahkum eden neoliberal politikalar karşısında durabilmenin tek yolunun örgütlenmeler olacağı açıktır. Bölümümüzdeki öğrencilerin örgütlülüğünü anlamlı bir şekilde HKMO çatısı altında gerçekleştirebileceği vurgulanmıştır. Bu kapsamda, toplumsal sorunlar karşısında sözünü söylemekten çekinmeyen, güncel olayları sorgulayabilen, özgürce düşünebilen ve düşüncesini uygulamakta tereddüt etmeyen bireylerin oluşturduğu bir örgütlenme ile HKMO Öğrenci Kolu Yönetmeliği‘nde belirtildiği üzere, öğrenci komisyonları oluşturulmasına özen gösterilmelidir. Oluşması öngörülen bu modele en uygun yapı, Sosyal Çalıştaylarda oluşturulan yapılardır. Oluşturulacak örgütlülüğün bu eksende güçlendirilmesi gereklidir. Ayrıca, öğrenci arkadaşlarımızın çevrelerinde yaşadıkları sorunları diğer HKMO bileşenlerine aktaramadıkları da ifade edilmiştir. Bu tip paylaşımların daha kolay biçimde gerçekleşeceği ve e-posta gruplarından ve diğer haber alma yöntemlerinden daha verimli bir haberleşme sisteminin kurulmasının kaçınılmaz olduğu belirtilmiştir. Bu bağlamda, HKMO bünyesi altında oluşturulacak ve her öğrencinin kendisine ait bir kullanıcı adıyla bağlanabileceği, HKMO-BİS sistemiyle benzer bir sistemde oluşturulacak bir kayıt sistemiyle üye kabul eden bir forum sitesinin, ihtiyacı karşılayabileceği görüşü hakim olmuştur.

Bu dönemde Harita ve Kadastro Mühendisliği eğitimi alan biz öğrencileri mezun olduktan sonra da ne yazık ki birçok sorun beklemektedir. LİHKAB ve Yetkin Mühendislik konuları, çalışma hayatımızda karşılaşacağımız en temel iki sorundur. Bilindiği gibi, diplomamızda yer alan “mühendis” unvanının yerini, “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünden başarıyla mezun olmuştur.” ifadesi yer almış, öğrencinin mezun olduktan sonraki en temel hakkı olan “mühendis” ünvanını kullanma hakkı elinden alınmıştır. Tabii ki bu değişikliğin uzun vadedeki etkisi çok büyük olacaktır. Bu kavram değişikliği ile gündeme gelen yetkin mühendislik, özellikle yeni mezun genç mühendislerin önündeki en büyük engeldir. Yetkin mühendisliğin bir başka biçimi olan, Harita ve Kadastro Bürolarına lisanslandırma işlemi olarak tanımlanan LİHKAB‘ın, büroların sahip olması gereken şartlar, yeni mezun olmuş mühendislere de büyük ölçüde engel olmakta ve ancak sınırlı sayıda büronun bu lisansa sahip olabileceği göz önüne alındığı zaman, ortaya çıkacak sonuç açıktır: tekelleşme, tekelleşmeyle birlikte gelen taşeronlaşma, ucuz iş gücü ve belirli bir kesime rant kapısı sağlaması.

Son olarak, bundan sonra gerçekleştirilecek öğrenci üye kurultaylarının, öğrencilerin gereken önemi en iyi şekilde verebileceği dönemde, merkezi bir yerde yapılması önemle vurgulanmıştır.

Yukarıda bahsedilen sorunları, çözüme kavuşturabilmek adına bölüm öğrencilerinin, öğrenci üye olarak odaya üye olması ve bu tip sorunların üstesinden gelebilmek için oluşturulan oda örgütlülüğüne katkıda bulunması önemlidir. Öğrenci Komisyonlarının işlevlerinin devamlılığının sağlanmasının sorunların özgür ve demokratik bir eksende çözümünü kolaylaştıracağı açıktır.

Bu bilgiler ışığında Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası öğrenci üyeleri olarak aşağıdaki taleplerin gerçekleştirilmesi, özgür ve demokratik bir yapıda gelişen örgütlü yapının devamlılığı için gereklidir:

– YÖK sistemi, üniversiteler üzerinde bir karar mekanizması oluşturduğu için üniversitenin demokratik yapısına ve özerkliğine tehdit oluşturmaktadır. Bundan dolayı YÖK sistemi kaldırılmalıdır.

– Üniversiteler özerk ve demokratik yapısını, her ne şart altında olursa olsun korumalı ve bu anlayışını tüm üniversite bileşenlerine bu etken doğrultusunda yansıtmalıdır.

– Yabancı dilde eğitim anlayışı terk edilmeli, yerine anadilde eğitim yapılan bir sistem getirilmelidir. Mesleki eğitim anadilde yapılmalı ve bu eğitimin yanında yabancı dil eğitimi verilmelidir.

– Harita mühendisliği öğrencilerinin, mesleki ve sosyal anlamda gelişen sorunlara karşı, özgür ve demokratik bir biçimde mücadele edebilmeleri için HKMO çatısı altında oluşturulan öğrenci örgütlenmeleri her yerde kurumsal yapıya kavuşturulmalı ve öğrencilerin bu yapıyı sahiplenmeleri sağlanmalıdır.

– Sosyal çalıştay tipi örgütlenmelerin önemi tüm şubelerde vurgulanarak, uygulanmaya çalışılmalıdır.

– HKMO öğrenci bileşenlerinin örgütlülüğünü bir adım ileri taşıyacak olan HKMO çatısı altında oluşturulacak bir forum sitesi oluşturulmalıdır.

– Yetkin mühendis olabilmek için, lisans sınavına gerek olmadığı, bu bölümde okuyan öğrencilerin, aldıkları eğitim ve stajla bu yetkinliğe sahip olduğu, olamıyorsa da bu yetkinliğin üniversite eğitiminin ve stajların yeterli düzeye çıkartılarak sağlanabileceği vurgulanmıştır. Bu yetkinliğin akreditasyonla gelecek yeni bir sistemle değil, teorik ve uygulamalı eğitimin birlikte daha da geliştirilmesiyle sağlanacağı açıkça görülmüştür.

– Lisanslı harita ve kadastro mühendisleri bürolarının oluşması özelleşmeye, tekelleşmeye, tekelleşmeyle birlikte gelen taşeronlaşmaya neden olacaktır. Aynı zamanda bu büroların denetimlerinin yeterli teknik eleman ve altyapıya sahip olmadığı düşünülen kadastro müdürlüklerince kontrollerinin yapılması da sakıncalıdır. Sonuçta LİHKAB, belirli kesimlere rant kapısı sağlayacağından ve yeni Harita mühendisleri de bu uygulamadan yararlanamayacağından dolayı, bu uygulama uygun bulunmamaktadır.