Güvenceli İş Güvenli Gelecek Kampanyası: Dört Görev, Dört Amaç… – Ferhat Yaşar Arıkan*
Spread the love

1.) Mühendisler için gelecek: Güvencesiz ve İşsiz…

Dünya üzerinde Neo-liberalizm adı verilen yeni bir emek denetim stratejisi hükümranlığını sürdürürken sermaye kendi yarattığı krizden çıkış için emek gücünün değersizleştirilmesine dayanan kimi uygulamaları hızla devreye sokuyor. İşçiyi taşeronlaştırma, güvencesizleştirme ve sendikasızlaştırma aracılığıyla insan suretinden çıkarıp boş bir emek gücü kabuğuna dönüştüren bu süreç eskinin makbul mesleklerine de benzer bir değersizleştirmeyi dayatıyor. Dünya üzerinde “profesyonellerin proleterleştirilmesi” ifadesi ile karşılanan bu uygulamaların içeriğini ise bağımsız çalışma oranlarının azaltılması ve “profesyonellerin” salt bir teknik personele dönüştürülmesi, kadrolu çalışma yerine sözleşmeli çalışma ve bunun dolayımıyla güvencesizleştirme, sendikasızlaştırma, yeni açılan üniversitelerin arttırılan kontenjanları ile piyasaya arz edilen mühendis sayısındaki artış ve yalnızlaştırılan, sayısı arttırılan çalışanın emek gücünün değerinin gittikçe düşürülmesi oluşturuyor. Sadece kendi konumundan doğru zaten temel bir problem olan işsizlik aynı zamanda çalışanların ücretleri üzerinde de basınç oluşturarak sermayeye çalışma koşullarını belirlemede muazzam bir avantaj sağlarken bunun sonucu olarak güvencesiz, geleceksiz bir işçi profili hepimiz için olağanlaşmaya başlıyor. Mühendisin işçileşme süreci klasik anlamda işçinin başına gelen neo-liberal felaketin aynısının bizlerin de hikayesi olacağını/olmaya başladığını açıkça gösteriyor. Bu zamana kadar kendi sınıfsal statüsünü işçi ile patron arasındaki bir yere yerleştiren mühendis, sermaye karşısında gittikçe bu ara konumunu kaybederek işsiz ya da güvencesiz bir işçiye dönüşme eğilimi gösteriyor.

Mühendisler neo-liberalizmin bu uygulamalarına karşılık verebilmek için mücadele içinde kendi deneyimlerinden yeni bir strateji oluşturma göreviyle karşı karşıyadır. Kampanyamız bu görevi yerine getirmek için yolu açmak/yol olmak amacındadır.

2.) Vesayeti Dağıtıyoruz! Söylemi: Örgütlülüğün Dağıtılmasının Mantığı…

Mühendisler emeğin değersizleştirilmesi sürecinde elbette ki yalnız değiller; bu zamana kadar görece makbul meslekler olarak anılan doktorluk, mimarlık, avukatlık gibi ücretlendirilmesi ve çalışma koşullarının belirlenmesi diğer alanlara göre ayrıcalıklı olan tüm kesimler bu süreci paylaşıyorlar. Emek gücünün değerinin düşürülmesine odaklanan bu hamleleri çalışanların örgütlülüğünü dağıtmaya çalışan yeni bir strateji ile destekleyen sermaye, odaların ve birliğimizin gücünün azaltılmasına dönük birçok uygulamayı da yürürlülüğe sokmaya çalışıyor/çalışacak önümüzdeki günlerde. Güçlü ve direngen sendikaların yerini iktidarın arka bahçesi olarak işleyen sendikal yapıların aldığı 80’lerden itibaren işçi ve memurların kaybetmiş olduğu mevzii ve haklar göz önüne alınırsa, mühendislerin de içinde yer aldığı topluluğun geleceğini tahmin etmek çok zor olmasa gerek. Mevcut iktidarın en baştan beri, vesayet sisteminin tasfiye edilmesinin bileşenleri olarak göstermeye çalıştığı ama esas olarak neo-liberal uygulamalarını engelsizce devreye sokabilmek için hedef seçtiği TMMOB, Tabipler Odası ve Barolar üzerindeki planlarını ve bu alanları ele geçirme çabalarını güvencesizleştirme/geleceksizleştirme perspektifinden okursak çok daha anlamlı bir görüntü elde ederiz.

Mühendislerin tek örgütlü gücü olan TMMOB hem üyelerini hem de bu saldırı karşısında kamusal sorumluluk bilincini tasfiye etmek isteyenlerin dağıtmak istediği kendi örgütlülüğünü koruma görevi ile karşı karşıyadır. Kampanyamız bu sürece dair bilinçlilik oluşturabilme ve birliğimizi gelecek saldırılara karşı uyanık tutma amacındadır.

3.) Sadece üyesine değil tüm yurttaşlara karşı sorumlu bir kurum: TMMOB…

İnşaat mühendislerinin olduğu gibi diğer tüm mühendislerin de örgütlülüğü olan TMMOB’nin oldukça zorlu iki görevi eş zamanlı olarak yerine getirmesi gerekiyor. Birliğimiz, bir yandan üyelerine yönelmiş olan güvencesizlik ve işsizlik saldırılarına karşı çıkmak zorundayken diğer yandan da üyelerinin mesleki gelişimi ve yasalarca yetkilendirilmiş kendine özgü alanlardaki kamusal sorumluluk bilinciyle ülkenin güvenli geleceğinin inşasından da sorumludur. Yukarıda ifade etmiş olduğum, üyelerine ve kendi örgütlülüğüne yönelik saldırılara karşı kendini savunabilmek için TMMOB, klasik bir meslek örgütü olmanın ötesinde tüm yurttaşlara karşı sorumluluğundan dolayı ülkenin politik gündemine müdahale edebilme ufkuna sahip bir mücadele programı oluşturmalıdır.

Odalarımız ve birliğimiz TMMOB, üyelerinin güvencesizleştirilmesi ve işsizleştirilmesine, kendi örgütlülüğünün dağıtılmasına ve mesleki, kamusal denetimin tasfiyesine karşı durma görevi ile karşı karşıyadır. Kampanyamız; bu görevin yerine getirilebilmesi için tüm sorunların bütünlüklü bir perspektiften ele alınabildiği mütevazi bir mücadele formu örneği oluşturma amacındadır.

4.) Kampanya: Kendini üretmeye yönelik bir pratik…

Hiçbir hak talebi sokaktan ve içinde bulunulan verili tarihsel etkenlerden bağımsız olarak üretilemez. Mevcut koşullar ve onların sürekli değişen yapısı kurumların mücadele dinamiklerini ve yapısını da farklılaştırır. Bu nedenle güvenceli iş güvenli gelecek kampanyası mühendislerin taleplerinin ve onların örgütlülüğünün görevlerinin ortaya çıkarılmasının pratik süreci olarak ele alınmalıdır. Bir yanıyla mühendislerin kendi sorunlarına dair bir farkındalık bilincinin yaratılmasını amaçlayan kampanya diğer yanıyla da kendi mevcut sorunlarını bütünlüklü, bağlantılı bir şekilde gün yüzüne çıkarabilmek ve de henüz keşfedilmemiş problemlerini yolda öğrenerek bu bütünlüğe katabilmekle yükümlüdür.

Odalarımız ve birliğimiz mühendislerin mevcut sorunlarını, onların kaynaklandıkları nedenleri ve yol açabileceği sonuçları önceden hesaplamakla ve de bunlara karşı direnç noktaları oluşturmakla yükümlüdür. Kampanyamız, pratik ve hak alıcı bir ufka sahip olmanın yanında bu sorunların bir araya getirilmesinin, ortaya çıkarılmasının ve bunlara karşı oluşturulacak meşru mücadele yollarının üretilebileceği bir tartışma zeminini de oluşturma amacındadır.

Ferhat Yaşar ARIKAN
İMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi

www.guvenceliisguvenligelecek.org sitesinden alınmıştır.


Spread the love