Emek Sineması Hakkındaki Davanın Reddi Kararı Danıştay Tarafından Bozuldu
Spread the love

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin Cercle d’Orient Binası ve Emek Sineması’nı barındıran yapı adasına ilişkin İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17.09.2009 ve 09.10.2009 tarihlerinde alınan kararları ve ekli avan projelerinin iptaline ilişkin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 12.03.2010 tarihinde açtığı dava, İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde yeniden görüşülecek.

Söz konusu dava, 2012 Aralık ayında karara bağlanarak süre aşımı gerekçesiyle reddedilmişti.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul 9. İdare Mahkemesi tarafından 19.07.2012 tarihinde alınan kararın açıkça hukuka aykırı olması nedeni ile Danıştay tarafından bozulması gerektiğini, aksi bir durumun bir hukuk devleti açısından kabul edilemez olduğunu vurgulayarak; geri dönülemez zararlara neden olunmaması adına yürütmesinin durdurulması ve temyiz incelemesi sonucunda anılan kararın bozulması istemiyle Danıştay’a başvurmuştu. Danıştay Ondördüncü Daire 10.07.2013 tarihinde, İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nin aldığı kararın bozulması ve dosyanın mahkemesine gönderilmesine oybirliği ile karar verdi.

Danıştay’ın aldığı kararda İdare Mahkemesi’nin süre aşımı gerekçesiyle ilgili; “davacı meslek örgütü tarafından İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’na yapılan 20.11.2009 günlü başvuru üzerine, anılan Kurulun 30.12.2009 günlü, 1515 sayılı yazısı ile dava konusu 17.09.2009 günlü, 954 sayılı kararın davacıya bildirildiği, bu tarihten önce bu kararın davacıya tebliğ edildiğine veya davacının bu karardan herhangi bir şekilde haberdar olduğuna yönelik herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmadığı anlaşılmakta olup, Kurul gündeminin davacıya bildirilmiş olmne yapalım?asından hareket edilerek nihai olarak alınan kararın içeriğinden de haberdar olunmuş sayılamayacağı açık olduğundan, kararın alındığı günden itibaren dava açma süresi içerisinde açılmadığından bahisle, davanın süre aşımı nedeniyle reddine ilişkin kararda hukuki isabet görülmemiştir” ifadelerine yer veriliyor.

Bununla birlikte İdare Mahkemesi tarafından gösterilen bir diğer gerekçe de davaya konu olan kararla uygun bulunan avan projelerden sonra parseldeki yapılarla ilgili olarak nihai projelerin hazırlandığı ve bunlar hakkında kararlar alındığından davanın bu yönüyle konusunun kalmamasıydı. Danıştay’ın verdiği son kararda ise; kurul tarafından daha sonra alınan kararlarda, dava konusu kararla uygun bulunan avan projenin iptal edilmediği veya yeni bir avan projenin kabul edilmediği, bilakis söz konusu kararların bu avan projeye dayalı olarak alındığı dikkate alındığında, gerek icrailik vasfı devam eden avan proje yönünden gerekse karardaki diğer husular yönünden davanın esası incelenmek suretiyle bir karar verilmesi gerekirken aksi yöndeki idare mahkemesi kararında hukuki isabet görülmediği vurgulanıyor.

21 Mayıs tarihinde yıkılan Emek Sineması ve içinde bulunduğu yapı kompleksine dair hukuki sürecin devam edeceği anlamına gelen bu önemli ve haklı kararla dava dosyasını yeniden görüşecek olan İdare Mahkemesi’nin nasıl bir karar vereceği ise merak konusu.

mimarist.org/Derya Karadağ


Spread the love