Çevre Mühendisleri Odası: “Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Mühendisliğinden Bihaber”

Kurulduğu ilk yıllardan itibaren çevre mühendisliği mesleğini “tanımamakta” ısrar eden Çevre ve Orman Bakanlığı, 25.09.2008 tarih ve 27008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan Yönetmelik ile de bu anlamsız ısrarını devam ettirmektedir. Çevre ve Orman Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 19.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine (3) sıra numarası ile eklenen alt bendin, yürütülmesinin durdurulması ve iptaline yönelik Odamızca Danıştay’da dava açılmıştır.
 
 Yönetmelik ile getirilen düzenleme Anayasaya, ulusal mevzuata, ülkemizin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara, hukuka ve bilimsel gerçeklere aykırıdır.
 
Söz konusu değişiklik ağaçlandırma ve erozyon kontrolü, doğa koruma ve milli parklar şube müdürlüğü kadrolarına atanabilmek için orman mühendisliği veya orman endüstri mühendisliği bölümleri mezunu olmak koşulu getirmektedir. Diğer taraftan ise orman-köy ilişkileri, çevre yönetimi, çevresel etki değerlendirmesi ve planlama şube müdürlüğü merkez ve taşra kadrolarına atanabilmek için benzer bir sınırlama bulunmamaktadır. Oysa söz konusu şube müdürlüklerinin görev ve hizmet konuları ile ilgili sadece üniversitelerin çevre mühendisliği bölümlerinde eğitim verilmektedir. Nitekim Bakanlığın merkez teşkilatında Müsteşar dahil Genel Müdürlük düzeyinde görev yapan Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ve Sayın Çevre ve Orman Bakanı da bu konuyu çok iyi bilmektedir.
 
Konu bu çerçevede değerlendirildiğinde Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan bu Yönetmelik iş bilmezlikten öte çevre mühendisliği mesleğine karşı beslenen bir düşmanlığın eseri midir?
 
Çevre mühendisliği bölümü mezunlarını, ihtisas alanları olan daire başkanlıkları ve/veya şube müdürlüklerine layık görmeyen bu anlayışın ürünü düzenleme ile haksız bir uygulamanın vücut bulacağını, eşitlik ilkesinin zedeleneceğini, meslekte başarı ve liyakati göz ardı edecek uygulamalara sebebiyet verileceğini düşünüyoruz..
 
Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını korumak; çevre mühendisliği hizmetlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, standartlar ve şartnameler açısından uygunluğunu denetlemek ve hizmet sürecinde meslektaşlar arasında haksız rekabeti önlemek ve mesleğin uygulanması sürecinde üyelerin karşılaşacakları kanun dışı ve haksız her türlü davranışa karşı önlemler almak ve yargı yoluna başvurmak; çevre mühendislerinin mesleki etkinliğinin sağlanması amacıyla çalışmalar yürütmek, bu konudaki eksiklikleri ve yanlışlıkları ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaları yürüten Oda Yönetim Kurulumuz, bu noktada hukuksal süreçleri sonuna kadar işletmeye kararlıdır. Bu düzenleme mesleki bilgimizi ve birikimimizi kamu ve toplum yararına kullanmamıza engel olamayacaktır.
 
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu