BMO: “Sertifikalar Diplomalara Eşdeğer Tutulamaz”
Spread the love

6235 sayılı Türk Mühendis Mimar Odaları (TMMOB) Kanunu gereğince 2012 yılında kurulan, TMMOB‘ye bağlı Anayasanın 135. Maddesinde tanımlı “kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu” 24 Oda‘dan birisi olan Bilgisayar Mühendisleri Odası ilgili yasal düzenlemeler ve Ana Yönetmeliğine göre; meslek, üye ve ülke çıkarlarını korumakla görevlidir.

Odamız bu amaçla; 1977‘den beri tam 36 yıldır eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği bölümlerini görmezden gelerek, yasayla tanımlı olmadığımızı gerekçe göstererek, kuruluş yasasının verdiği yetkiler dışına çıkarak, meslek alanlarımızı belgelere mahkum etmeye çalışan Mesleki Yeterlilik Kurumu ile aylardır süren yazışmalar ve görüşmelerden bir sonuç alamadığı için konuyla ilgili Danıştay‘a yürütmeyi durdurma ve duruşma istemi ile dava açmıştır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı Kanun ile kurulan bir devlet kurumudur.

İlgili kanunda açıkça; “Tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler bu Kanun kapsamı dışındadır.” şeklinde belirtilmesine rağmen, “Avrupa Yeterlilik Çerçevesi”nde Lisans olarak belirtilmiş olan 6. seviyede, Yüksek Lisans olarak belirtilmiş olan 7. seviyede aşağıdaki standartları hazırlamıştır;

•          Ağ Teknolojileri Uzmanı Seviye 6

•          Sistem Yöneticisi Seviye 6

•          BT Çözümleri Uzmanı Seviye 6

•          BT Güvenlik Uzmanı Seviye 6

•          BT Güvenlik Denetmeni Seviye 7

Bu düzenlemeler açıkça Türkiye‘de bilgisayar mühendisliği diplomasının geçerliliğini yitirmesi ve meslektaşlarımızın yetkisiz kurumlarca verilecek yetkilendirme belgelerine mahkum edilmesi demektir.

Türkiye‘de köklü bir mesleğin, genç meslek örgütü olarak Bilgisayar Mühendisleri Odası, bilimsellikten uzak, kamusal faydayı gözetmeyen ve üyelerinin haklarına tecavüz eden her türlü uygulamaya karşı, bugün de olduğu gibi hukuki ve politik mücadelesini verecektir.

Tüm meslektaşlarımızı ve akademisyenleri, bu mücadelemize destek olmaya çağırıyoruz.

 

Bilgisayar Mühendisleri Odası
1. Dönem Yönetim Kurulu


Spread the love