Beykoz’da orman kıyımı yapacak plana yürütmeyi durdurma

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi, İstanbul Beykoz’da doğal sit alanına yapılmak istenen üniversite yerleşkesinin yürütmesini durdurdu.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nin açtığı davada Beykoz Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde 3. ve 2. derece doğal sit alanı üzerine Beykoz Üniversitesi yerleşkesi projesine izin veren planın yürütmesini durdurdu.

Mahkeme planların mevzuata aykırı olarak planlama ve şehircilik ilkelerine uyulmadan kamu yararına aykırı yapıldığını ve uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar doğurabilecek nitelikte olması sebebiyle yürütmesini durdurduğunu belirtti.

Kuzey ormanlarını tahrip eder

Mahkeme, yapılaşmaya izin veren planların Kuzey Ormanları’nı baskılayacağını ve doğal yaşam alanlarına zarar vereceğini vurguladı.

Kararda ‘Dava konusu planlarda çevre düzeni planına aykırı fonksiyona yer verildiği, üst çevre düzeni planında, planlanan bölgeyi de kapsayan İstanbul Kuzey Ormanlarının olduğu bölgenin doğal yapısının korunması, bu alana yönelik yapılaşma baskısının önlenmesi amaç edinildiği halde bu amaca aykırı olarak bölgenin yapılaşmaya açıldığı, çevredeki orman alanının yapılaşma baskısı altında bırakıldığı, bölgenin kırsal karakterinin bozulmaya çalışıldığı, mevzuat uyarınca sit alanlarının bütünlüğü sağlanacak şekilde koruma amaçlı plan yapılması gerektiği halde parçacıl plan yapımına gidildiği, gerekli etüd-analiz çalışmalarının yapılmadığının tespit edildiği, bölgenin ekolojik sistemine olumsuz etki yapacak şekilde alanın yapılaşmaya açıldığı sonucuna varıldı’ ifadeleri kullanıldı.

politeknik.org.tr