Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi: “Teleferik Projesinde Gerçekler Saklanıyor!”

Uludağ, antik dönemlerin Mysia daki Olympos u… tanrıların toplanıp şölen yaptıkları yer… Bitkisel çeşitliliği, farklı iklimsel özellikleri, topografik ve jeolojik yapısı ile doğal bir bitki müzesi… birçok endemik flora ve faunanın yaşam alanı& Kentimizin en önemli bir su kaynağı ve iklim düzenleyicisi…Bursamızın simgesi…

 

Şimdi Uludağ yeni bir projeyle, kimsenin haberi ve bilgisi olmadan, kapalı kapılar ardında, birileri tarafından seçim malzemesi olarak kullanılmaya çalışılmakta.

 

Uludağ, barındırdığı doğal ve kültürel değerlerinin korunması amacıyla 20.09.1961 tarihinde Milli Park Alanı ilan edilmiştir. Milli Park ilan edilmesinin ardından 04.06.1986 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından Turizm Merkezi ilan edilmiş, 06.01.1998 tarihinde ise yine Bakanlar Kurulu kararı ile Kış Sporları Merkezi ilan edilmiş, ayrıca 06.05.2006 tarihinde ( 1. ve 2. Turizm Gelişme Bölgeleri Hariç) Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1. Derece Doğal Sit Alanı ilan edilmiştir.

 

Uludağ bir taraftan fauna ve flora özellikleri bakımından korunmaya çalışıldıysa da, diğer taraftan turizm adına, plansız, çirkin ve yağmacı zihniyetle yapılaşmaya açılmıştır. Bu durum Bursalıların sahiplendiği ve hatta Büyükşehir Belediyesi nin amblemine simge olarak koyduğu Uludağ ın göz göre göre yok edilmesinin resmi durumuna dönüşmüştür. Biz meslek odaları tarafından bu kararlar ve uygulamalar birçok kere yargıya taşınmış, yargı tarafından haklılığımız ortaya konmuştur. Ancak yargı kararlarına sahip çıkamayan siyasi iradeler, Uludağ ın mevcut görüntüsünün oluşmasına sebep olmuşlardır.

 

Yaşananlara ve yapılanlara rağmen günümüzde hala ve inatla güzelliğini devam ettiren Uludağ üzerinde şimdi yeni oyunlar oynanmaktadır!

 

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Teferrüç İstasyonu ve Oteller Bölgesi İstasyonu Arası 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile istasyonlara ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlıklarına Temmuz 2007 de başlanmış, 25.09.2007 ve 09.10.2007 tarihlerinde yasadan gelen zorunluluk sebebiyle biz meslek odaları ile toplantı yapılarak proje anlatılmış, Teferrüç   Sarıalan   Kadıyayla istasyonlarına yapılaşma ve yoğun kullanım kararları getiren, oteller bölgesine yeni istasyon yapılmasını öngören proje biz meslek odalarının yoğun eleştirilerine rağmen, eleştirilerimiz dikkate alınmadan onay için Çevre ve Orman Bakanlığı na gönderilmiştir. Çevre Bakanlığı tarafından 17.10.2008 gün ve 408 sayılı yazı ile ulaşım hizmetleri ihtiyaçları dışında kalan kullanımlar çıkarılarak proje uygun bulunmuştur.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından proje bir sonraki meclis toplantısı bile beklenilmeden, alelacele 30.10.2008 tarihinde düzenlenen olağanüstü meclis toplantısı ile kabul edilerek, onaylanmıştır.

Biz Şehir Plancıları Odası olarak, onaylanan projede;

 

 ”       Uludağ ın tarihi, kültürel, doğal özellikleri, su kaynağı ve iklim düzenleyicisi özelliklerinin göz ardı edilerek, Uludağ ın sadece kayak merkezi kimliğinin ön plana çıkarılmasına,

 ”       Uludağ ın kaçak yapılaşma, çevre kirliliği gibi sorunlarının yok sayılarak en büyük sorununun iyi kullanılamayan turizm potansiyeli olduğu savına,

 ”       Binlerce kişi tarafından kullanılması ve sadece kentte yaşayanların değil, kent dışından gelecek insanların da kullanılması düşünülen teleferik hattının başlangıç noktası olan teferrüç istasyonuna, bu kullanıcıların nasıl ulaştırılacağının düşünülmemesine, konunun ulaşım master planı çerçevesinde ele alınmamasına,

 ”       Teleferik Projesinin kentin üst ölçekli planları olan 1/100.000 ölçekli plan ve 1/25.000 ölçekli planlarda oluşturulan stratejiler şeklinde oluşturulmamasına, alt ölçekli planlarla projenin yürütülmesine,

 ”       Projeye yönelik biz meslek odalarının görüşlerinin önemsenmemesine, projenin son halinin paylaşılmamasına,

 ”       Mevcuttaki 5.492,83 m² lik toplam tesislerin oturma alanının, projede 21.600 m² ye ( Teferrüç İstasyonunda ne kadar inşaat alanı olacağı belirtilmemiş) çıkarılmasına ve ne kadarının tesislerin oturma alanı olarak kullanılacağının belirtilmemesine,

 ”       Sürecin paylaşımdan ve şeffaflıktan uzak, ben yaptım oldu mantığı ile kapalı kapılar ardında ele alınmasına,

 ”       Projenin yangından mal kaçırır gibi olağanüstü meclis toplantılarında ele alınmasına,

 ”       Teferrüç İstasyonu nun III. Derece Doğal Sit Alanı kimliği düşünülmeyerek, bu alana üst ölçekli plan kararlarına aykırı olarak ( bölge 1/25.000 ölçekli merkez planlama bölgesi nazım imar planında Büyük Kentsel Yeşil Alan olarak tarif edilmiştir.) 50 odalı Butik Otel, alışveriş birimleri yapılmasına,

 ”       I. Derece Doğal Sit Alanı olan Kadıyayla İstasyonunun aktivite merkezi olarak değerlendirilip, 4800 m² ve 12.50 metre yüksekliğinde inşaat alanı önerilmesine, inşaat alanında yapılacakların avan projeye bırakılmasına , bu alana butik otel, cafe   restoran, spor, dinlence ve rekreatif fonksiyonların yüklenmesine,

 ”       I. Derece Doğal Sit Alanı olan Sarıalan İstasyonuna, 6900 m² ve 12.50 metre yüksekliğinde inşaat alanı önerilmesine, inşaat alanında yapılacakların avan projeye bırakılmasına, bu alanda yer alan ve doğal yapıya ,alanın I. Derece Sit Alanı kararlarına uygun olmayan restoran, satış birimleri, kamp binaları gibi kullanımların aynen kabul edilmesine,

 ”       II. Derece Doğal Sit Alanında ve II. Oteller Bölgesi İmar Planı sınırları dahilinde kalan alana, oteller bölgesi istasyonu adı altında, 9900 m² ve 12.50 metre yüksekliğinde inşaat alanı önerilmesine, inşaat alanında yapılacakların avan projeye bırakılmasına, ticari yapıların yapılmasına,

 ”       Proje kapsamında I. ve II. Oteller Bölgesine Telesiyej hattı önerilmesine ve bu önerinin ilgili kurumlara danışılmadan, görüşleri alınmadan yapılmasına,

 ”       Teleferik istasyonlarına yönelik avan projelerin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinde gösterilmeden, onaylanmasına,

Karşıyız ve yapılan bu projenin Uludağ a yarardan çok, zarar getireceğini düşünmekteyiz.

 

Biz şehir plancıları odası olarak, Uludağ ı taşıt yükü ve egzoz gazlarından kurtaracak, insanların bu bölgelere rahat ulaşmalarını sağlayacak modern ve yurt dışındaki milli park örneklerdeki gibi bir teleferik hattına, istasyon bölgelerinin halkın ihtiyaçlarına yönelik koruma/kullanma dengesi içerisinde rekreatif kullanımına karşı değiliz. Biz kentlinin yanlış bilgilendirilerek, yukarıda saydığımız sakıncalı uygulamaların yapılmasına karşıyız.

 

Teleferik Planının Uludağ için büyük bir risk teşkil ettiğini, bu plan ile Uludağ da yaygınlaştırılmak istenen yapılaşmanın ve çeşitlendirilen fonksiyonların ileride daha büyük yapılaşma kararlarına sebep olacak projelere ön ayak olacağından endişe etmekteyiz.

 

Uludağ ın sağladığı su, temiz hava, rekreasyon yönüyle Bursa mızın can damarı olmakla birlikte orman alanları, endemik türleri, flora ve faunasıyla eşsiz bir doğal yaşam alanı olduğunu biliyor ve bir kere daha belirtiyoruz. Yukarıda açıkladığımız nedenlerle söz konusu plan çalışmalarının Uludağ a zarar vermeden bir an önce sonlandırılmasını talep ediyoruz.