DİSK-KESK-TMMOB Adana İKK-Adana Tabip Odası: “İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı” Geri Çekilsin!

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu, Adana Tabibler Odası, Kesk Adana Şubeler Platformu ve Disk Bölge Temsilciliği tarafından, 04 Kasım 2008 tarihinde, İnönü Parkında ortaklaşa “İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı” basın açıklaması düzenlendi..

HERKESE SAĞLIK GÜVENLİ GELECEK İÇİN

“İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASA TASARISI” GERİ ÇEKİLSİN!

 

Nereye kadar?

       Her şeyi satmayı, bu ülkeyi tüm değerleri ile pazarlamayı marifet sananlar, “ekmeğimize aşımıza”, suyumuza, elektriğimize, barınma hakkımıza göz koyanlar bu pervasızlığı nereye kadar sürdürebilir?

       Çıkardıkları Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası ile sağlık ve emeklilik hakkını çalan; sağlık ve emeklilik hizmetlerini sermaye odaklı hale getirenler, emekli maaşlarını kademeli olarak düşürüp, katkı payları ile sağlık hizmetinde cebimize göz dikenler daha neleri satışa çıkarabilir?

        AKP Hükümeti sömürü ve tüketim sarmalıyla işsizlik ve yoksulluğu artıran kapitalizmin krizleri karşısında emekçileri koruyacak tedbirleri almak yerine şimdi de işçi sağlığı ve iş güvenliği alanını taşerona devredecek düzenlemelerde bulunuyor.

        Çalışma Bakanlığı’nın tamamen göstermelik, caydırıcı hiçbir yaptırım içermeyen “İş Sağlığı ve Güvenliği” (İSG) Yasa Tasarısı; İşçi Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin taşerona devredilmesini ve işyeri hekimlerini esnek çalıştırmayı “Reform” diye yutturmaya çalışıyor.

        Oysa İşçi Sağlığı ve Güvenliği kavramında, çalışanlar aileleri ile birlikte ve yaşamlarındaki tüm koşullar düşünülerek değerlendirilmelidir. Fiziksel ve ruhsal olarak asgari koşullara sahip olmayan bir insanın sağlıklı olmasından bahsedilemez. Kendisini güvende hissetmesi beklenemez. Bu nedenle başta düşük ücret ve esnek çalışma olmak üzere, düzensiz üretimin ve taşeronlaştırmanın asıl çalıştırma biçimi haline getirildiği bir ortamda İşçi Sağlığı ve Güvenliğinden bahsetmek laf cambazlığından başka bir şey değildir. Yoğun sömürü, düşük ücretler, yoksulluk ve artan sürekli işsizliğin belirgin olduğu ülkemizde tek başına teknik düzenlemeler içeren; patronlara karşı yaptırımı olmayan bir yasanın hiçbir işe yaramayacağı bilinmelidir.

        Ülkemizde her yıl yaklaşık kayıtlı 80 bin iş kazası bildirimi yapılmakta ve bunların sonucunda bin 600 kişi maalesef ki yaşamını yitirmektedir. Yani ülkemizde her 5 dakikada bir iş kazası yaşanmaktadır. Ne acıdır ki AKP Hükümeti rakamlara yansıyan bu kara tabloyu düzeltecek çabalar yerine, mevcut durumu daha da geriye götürecek girişimler peşindedir. Üstelik bu girişimler yeni rant kapıları içermektedir. Yaklaşık 2 yıldır tartışmaları sürmekte olan ve işçi sendikalarının, ilgili meslek örgütlerinin olumlu katkı sunma çabaları dikkate alınmadan Çalışma Bakanlığınca son hali verilmeye çalışılan İSG yasa tasarısı, işçi ve emekçilerin beklentilerini karşılamaktan çok uzaktır.

        Ülkemizde Tuzla örneği hala sıcaklığını korurken, yaz dönemi başta TOKİ olmak üzere inşaat sektöründe, maden ve ulaşım iş kolunda yüzlerce işçi iş kazalarından dolayı yaşamını yitirmişken, Davutpaşa’da 22 işçi havai fişeklerle parçalanmışken, yakın zamanda slikozis (kot taşlaması) nedeniyle 18 yaşındaki 2 genç işçimiz yaşamını yitirmişken, bu yasa tasarısına karşı alınacak tutum daha da büyük önem kazanmaktadır.

        Bu yasanın tartışması tek başına teknik ve hukuki bir düzenlemenin ötesinde, siyasi tercih ve bu tercihe bağlı ortaya çıkacak “vicdani” bir hesaplaşmayı içermektedir. Başta işçi sağlığı ve güvenliği olmak üzere çalışma yaşamının her aşamasında sendikal örgütlülüğü esas almayan bir anlayışın kabul edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle sendikalaşmanın önündeki engelleri kaldırma yönelimi olmayan hiçbir çabanın işçilerin lehine olması beklenemez.

        En belirgin güvencesiz çalıştırma biçimi olan taşeronlaştırmayı ve yarattığı tahribatı dikkate almayan, ağır ve tehlikeli işler için patronlara ciddi yaptırımlar getirmeyen bu yasayla ne yazık ki iş kazaları ve meslek hastalıkları azalmayacak, her yıl iş kazalarında kaybettiğimiz işçi kardeşlerimiz yüreğimizi yakmaya devam edecektir. Meslek hastalıklarından dolayı genç yaşta yaşamını kaybeden, maluliyete uğrayan işçilerin kabul edilemez çalışma koşulları devam edecek ve geriye sadece bu alan için çıkarılmış göstermelik bir yasa kalacaktır.

Bu yasa tasarısı ile;

• İş kazaları ÖNLENEMEZ!

• Meslek hastalıklarının önüne geçilemez veya GİZLENİR!

• İşe ve çalışma ortamına bağlı hastalıklar ARTAR!

• İşyerlerindeki sağlıksız ve güvensiz çalışma ortamları DÜZELTİLEMEZ!

• Çalışanların her türlü kişisel ve sağlıkla ilgili bilgileri, işverenlerin hizmet satın aldığı şirket yetkililerine verilerek kişisel mahremiyet ihlalleri ÇOĞALIR!

• Bu yasa ile işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ZORLAŞIR!

        DİSK-KESK-TMMOB ve TTB’nin yerel temsilcileri başta olmak üzere bize destek veren, bağımsız sendika, siyasi parti ve derneklerle birlikte; işimize, sağlığımıza, iş güvenliğimize sahip çıkacağız. İşçi ve emekçilere gereken önemi vermeyen hükümetin, emek dünyasının aleyhine yasalaştırmayı tasarladığı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısını geri çekmesini, işçi sendikaları ve meslek örgütlerinin görüş ve önerileri alınmaksızın yasa tasarısına son halinin verilmemesini istiyoruz.

         Hükümet Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasını dayattığı gibi bu yasayı da dayatacak olursa, sendikalı sendikasız bütün işçi ve emekçilerin; demokratik kitle örgütlerinin, emekten yana siyasi partilerin, sağlık ve meslek odalarının 13-14 Mart’ta olduğundan daha etkin biçimde hep birlikte Türkiye genelinde eylem ve etkinliklere geçeceğinden kimsenin kuşkusu olmasın.

 

EMEK DÜNYASININ ONAYLAMADIĞI

YASA TASARISI GERİ ÇEKİLSİN!

SAĞLIĞIMIZDAN- İŞ GÜVENLİĞİMİZDEN

HAKLI MÜCADELEMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ!

PATRONLARA DEĞİL İŞÇİYE İŞ GÜVENLİĞİ!

 

DİSK-KESK-TMMOB Adana İKK-Adana Tabip Odası

Umut ÇELİK TMMOB Adana İKK Sekreteri