Barınma Hakkı Kongresi Sonuç Bildirgesi (11 Aralık 2011 – Ankara)

Bizler, ülkemizin sermaye saldırıları altındaki farklı kentlerinin yoksul mahallelerinden gelen barınma hakkı ihlaline uğramış ve bu ihlallere karşı mücadele eden yurttaşlar olarak, 11 Aralık 2011 tarihinde Ankara’da düzenlediğimiz Barınma Hakkı Kongresinde toplandık. 
Barınma ve yaşam hakkı için yıllardır farklı kentlerde ve mahallelerde yürütülen mücadelelerin ürünü olan ve ülkemizde bir ilki gerçekleştiren Barınma Hakkı Kongresi, giderek tırmanan kentsel yağma saldırıları karşısında halkın barınma ve yaşam hakkı ile ilgili aşağıdaki kararları almıştır: 
– Sermayenin sürdürdüğü kentsel yağma ve talanın önlenmesi ve halkın barınma hakkının güvenceye alınması başta evlerine, barınma ve yaşam haklarına sahip çıkan yurttaşlarımız olmak üzere, halkın duyarlı kesimlerinin birleşik mücadelesiyle mümkündür. 
– Barınma Hakkı Kongresi, ülkemizde kentlere, yaşam alanlarına, mahallelere ve doğaya yönelik saldırıların daha da yaygınlaşacağı ve barınma hakkı ihlallerinin daha da artacağı bir döneme girilmekte olduğunu tespit etmektedir. Böyle bir ortamda, barınma hakkı mücadelesi veren yurttaşlarımızın örgütlenmesinin ülke sathına yayılarak güçlendirilmesi; bu mücadelelerin meşru temsiliyetinin yaratılması; barınma hakkı mücadelesinin etkin biçimde sürdürülmesi ve bugüne kadar parça parça verilen mücadelelerin birliğinin oluşturulması için, Barınma Hakkı Türkiye Meclisi’nin kurulmasını kararlaştırmıştır. 
Barınma Hakkı Meclisi 
– Barınma Hakkı Meclisi, Barınma Hakkı Kongresince seçilir ve barınma hakkı mücadelesinin asli karar organıdır. Meclis halkın meşru, seçilmiş temsilcilerinden oluşur. Barınma Hakkı Meclisi, Barınma Hakkı Kongresine karşı sorumludur. İki ayda bir kere toplanır. Kendi içinde bir yürütme organı seçer. Bu yürütme organı meclisin aldığı kararların icrası ile yükümlüdür. Yürütme organı, Barınma Hakkı Meclisine karşı sorumludur. Barınma Hakkı Meclisi, Barınma Hakkı Kongresini her yıl toplamakla görevlidir. 
– Barınma Hakkı Meclisi, kentsel dönüşümler, konut sorunu, kentsel yağma ve rant v.b. konularda yürütülen bilimsel çalışmaları ve bu sorunlara karşı mücadele eden bilim, meslek ve kültür insanlarını halkın barınma hakkı mücadelesiyle buluşturmak için, forum, panel ve sempozyumlar düzenler. Halkın ve kamuoyunun bilgilendirilmesi için çeşitli yayınların çıkarılmasını sağlar. 
– Ülkemizin birçok kentinde barınma hakkı veren, kentsel yağmaya karşı mücadele eden ve yaşam hakkını savunan kurum ve oluşumları en geniş biçimde Barınma Hakkı Kongresi çatısı altında birleştirmeyi hedefler. 
– Kentleri sermaye lehine yeniden düzenlemenin ve uluslararası sermayeye yeni yağma alanları yaratmanın araçları olarak gündeme getirilen 3. Boğaz Köprüsü, Marmaray, İstanbul-İzmir otoyolu gibi çılgın mega yatırımlar ve projeler karşısındaki bilimsel çalışmaları ve hak mücadelelerini, barınma hakkı mücadelesiyle birleştirmeyi hedefler. Halkın insanca bir kentte yaşama mücadelesi ile başta HES’ler olmak üzere doğanın talanına karşı yürütülen hak mücadeleleri arasında bir köprü kurmayı amaçlar. 
– Barınma Hakkı Meclisi, ülkemizin her mahallesinde yükselen barınma hakkı ihlallerine karşı ortak mücadeleyi ve etkin dayanışmayı geliştirmeyi görev bilir. Deprem, kentsel dönüşüm gibi gerçeklerle meşrulaştırmak istenen barınma hakkı ihlallerine karşı etkili bir kamuoyu görüşü oluşturmak için eylem ve etkinlikler düzenler. 
– Barınma Hakkı Meclisi, büyük bir yıkım ve mağduriyet yaşayan Van halkının insanca yaşam koşullarına acilen kavuşturulması için Van halkıyla dayanışma ve mücadele içerisinde olur. 
Barınma Hakkı Danışma Kurulu 
– Barınma Hakkı Meclisi, halkın barınma hakkı mücadelesinin yanında yer alan aydınları, avukatları, yazarları, sanat ve kültür insanlarını, akademisyenleri, mühendis, mimar ve şehir plancılarını ve diğer meslek insanlarını mücadelenin bir parçası haline getirmeyi görev bilir. Bu doğrultuda Barınma Hakkı Danışma Meclisi oluşturularak halkın bilim ve kültürle bir araya getirildiği kurumsal bir zemin oluşturur. Barınma Hakkı Danışma Kurulu, halkın barınma hakkı mücadelesinin önündeki teknik, hukuki, siyasal sorunları konusunda Barınma Hakkı Meclisini bilgilendirir. Çeşitli bilimsel, hukuki ve teknik çalışmalar yapar. Barınma hakkı mücadelesinin uluslararası deneyimlerini aktarır ve uluslararası dayanışma ilişkileri kurulmasına köprü olur. Barınma Hakkı Danışma Kurulu, 4 ayda bir Barınma Hakkı Meclisiyle birlikte toplanır. 
Komisyonlar 
– Barınma Hakkı Kongresi, gençlerin ve kadınların örgütlenmesi, kentsel yağma politikalarından etkilenen ve işini, mesleği kaybeden esnaflar için ayrı ayrı komisyonlar kurulması kararı almıştır. 
– Barınma Hakkı Kongresi, halkın barınma hakkı mücadelesinin ihtiyacı olarak, hukuk-teknik-basın-yayın komisyonlarının oluşturulmasının kararını almıştır. 
– Barınma hakkı ihlallerine karşı hukuki süreçlerin örgütlenmesi önemli ve yoğun bir gündem olarak karşımıza çıkmaktadır. Halkın barınma hakkı mücadelesine destek veren, hukukçu-avukat dostlarımızla birlikte bir hukuk komisyonu oluşturularak, bu konuda oluşmuş deneyimler bir araya getirilecektir. 
– Gerek hukuki mücadeleler açısından gerekse alternatif projeler-öneriler geliştirilmesi açısından teknik bilgi desteği de mücadelelerimiz açısından önemli olmaktadır. Bu ihtiyacın çözümü doğrultusunda başta mimar, mühendis ve şehir plancıları olmak üzere tüm meslek insanlarından teknik bir komisyon oluşturulması kararı alınmıştır. 
– Barınma hakkı mücadelesinin önüne çıkan en önemli ihtiyaçlardan birisi basın-yayın-iletişim alanında ortaya çıkmaktadır. Gerek ülkenin değişik kent ve mahallerinde yaşananların ve ortaya çıkan deneyimlerin bir aktarım aracı olan barınma hakkı gazetesi daha çok amatör bir faaliyet olarak çıkarılmaktadır. İnternet sitesi, çeşitli video-film v.b. materyalleri hazırlamak özel bilgi birikimini gerekmektedir. Bu ihtiyacın giderilmesi için bir basın-yayın komisyonu kurulması kararı alınmıştır. 
Barınma Hakkı Kongresi delegeleri ve bu ülkenin yurttaşları olarak bizler, barınma hakkımızı ve insanca bir kentte yaşama hakkımızı ortak mücadelemizle elde edeceğimiz bilinciyle, ülke çapında barınma hakkı mücadelesi veren herkesi Barınma Hakkı Meclisi’nin bir parçası olmaya ve mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz.