Ziraat Mühendisleri Odası: Tarım Arazıleri Konusunda Bir zafer Daha
Spread the love

Tarım arazilerini korumakla görevli Toprak Koruma Kurullarının, çoğu zaman “siyasi baskı” altında verdikleri ve verimli toprakların “rant” uğruna yok edilmesine neden olacak kararlar, mahkemelerden dönmeye devam ediyor.


Son olarak Adana 2. İdare Mahkemesi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası‘nın açtığı dava üzerine, Adana Pozantı Dağdibi köyü sınırları içinde bulunan 10.2 hektar verimli tarım arazisinin yapılaşmaya açılmasını öngören Toprak Koruma Kurulu kararını iptal etti.

Söz konusu arazinin tarım dışı amaçla kullanılması için 2006 yılında Toprak Koruma Kurulu‘ndan izin istenmiş, bu alanın “sulu mutlak tarım arazisi” niteliğinde olması nedeniyle Kurul tarafından bu talep 1.6.2006 tarihinde reddedilmişti. Bu karara karşın ısrarından vazgeçmeyen Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘nca tarımsal etüt raporu hazırlanması ve Adana Valiliğine, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından Kurul Kararına itiraz edildiği şeklinde bir yazı yazması üzerine konu tekrar kurul gündemine alınmış ve 5.10.2006 tarihinde oyçokluğuyla bu kez izin verilmişti.

Kuruldaki ZMO temsilcisi bu karara şerh koymuş ve daha sonra ODA‘mız Bakanlık aleyhine dava açmıştı. Ayrıca Toprak Koruma Kurullarının işleyişindeki sıkıntıları 14 Şubat 2008 tarihli TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu‘nda dile getirmemiz üzerine, AKP Adana Milletvekili ve Komisyon Başkanı Vahit KİRİŞCİ, “heyelan” nedeniyle köyün yerinin taşınmaya çalışıldığını ileri sürmüştü.

Adana 2. İdare Mahkemesi‘nin, 23 Eylül 2008 tarih ve 2007/719 esas no ile söz konusu Toprak Koruma Kurulu işlemini iptal ettiği kararı, verimli tarım arazilerinin korunması konusunda siyasi çevrelere de bir ders niteliği taşımaktadır. Mahkeme kararında, bölgede alternatif yerleşim yeri olarak kullanılabilecek alanların bulunduğuna işaret edilerek, “kısıtlı miktardaki mutlak tarım arazilerin yerleşime açılarak geri dönüşümsüz bir şekilde kaybedilmesinin, çok önemli bir ulusal kaynağımız olan toprağın heba edilmesi” anlamına geleceği belirtilmiştir.

Daha önce Çanakkale Biga‘daki tarım arazisinin imara açılmasına yönelik Toprak Koruma Kurulu kararı, Çanakkale İdare Mahkemesi tarafından 11.3.2008 tarihinde hukuka aykırı bulunarak iptal edilmişti. Antalya Kırcami‘de 12 bin dekarı sera, 3 bin dekarı ekili dikili bahçe olmak üzere toplam 15 bin dekar 1. sınıf mutlak tarım arazisinin tarım dışı kullanılmasına yönelik işleme karşı da, Antalya I. İdare Mahkemesi tarafından 17.03.2008 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.

Söz konusu mahkeme kararları, Toprak Koruma Kurullarının işleyişindeki sıkıntıları açıkça ortaya koymaktadır. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Yasası uyarınca tarım arazilerini korumakla yükümlü Toprak Koruma Kurulları, çoğunluğu kamu görevlisi olan üyeleri üzerinde oluşturulan gizli – açık siyasi – ekonomik baskılar ve ruhuna aykırı olarak alınan “kamu yararı” kararları ile adeta tarım arazilerinin amacı dışında kullanılmasına meşruiyet zemini yaratmaktadırlar.

Ziraat Mühendisleri Odası olarak siyasi çevreleri, Türkiye‘nin zaten büyük ölçüde azalmış olan tarım arazilerinin korunması konusunda duyarlı davranmaya çağırıyoruz. Zorlama gerekçelere dayalı kamu yararı kararlarından derhal vazgeçilmeli, Toprak Koruma Kurulları üzerindeki baskıya son verilmelidir.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, bugüne dek olduğu gibi bugünden sonra da, tarım arazilerini korumaya yönelik mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

 
Dr. Gökhan GÜNAYDIN
Başkan
(Yönetim Kurulu Adına)

 

 


Spread the love