Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi Sonuç Bildirgesi

Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi (UETK) TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası adına EMO İzmir Şubesi tarafından 7-10 Mayıs 2009 tarihlerinde İzmir Fuar Alanı‘nda gerçekleştirilmiştir. Kongre kapsamında önceki dönemlerde Elektrik Mühendisleri Odası‘nın farklı birimleri tarafından farklı zaman ve yerlerde düzenlenen Aydınlatma Sempozyumu ve Otomasyon Sempozyumu ile ilk kez düzenlenen Elektronik Güvenlik Sistemleri Sempozyumu, Yüksek Gerilim Çalıştayı ve Serbest Müşavir Mühendis (SMM) Forumu gerçekleştirilmiştir.

Kongre‘de,
•    Elektrik tesisatı alanında mühendislik uygulamaları ve etkileşim içinde bulunan diğer alanlardaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler ve uygulamaların katılımcılar tarafından tartışılması sağlanmıştır.
•    Bilimsel ve teknolojik yeni gelişmeler paylaşılmış, bu bilgiler kamuoyuna aktarılmıştır.
•    Oda, üniversite ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
•    Tasarlayanlar, üretenler, kullananlar ile tesisleri denetleyen ve işletenler bir araya getirilmiş, birikimleri paylaşılarak geliştirilmesi sağlanmıştır.
•    Kongre katılımcıları etkinlik sonrası sosyal ortamlarda mesleki, sosyal ve toplumsal görüşlerini paylaşma ve yakınlaşma olanağı bulmuşlardır.
•    Elektrik tesisleri alanında mevcut yasal mevzuat incelenmiş, tartışılmış ve sorunlara ilişkin çözüm önerileri ortaya konmuştur.

Kongre kapsamında düzenlenen sempozyum, çalıştay, forum ve panellere ilişkin özet bilgiler kamuoyuyla paylaşılması amacıyla aşağıya çıkartılmıştır. Oda, sanayi, üniversite ve sektör kuruluşları ilişkisi içinde teknoloji üretilmesi, elektrik sistemlerin tasarlanması, işletilmesi ve kullanılmasında yer alan tüm kesimleri buluşturan bu kongreden çıkan sonuçların sektöre olumlu katkılar sağlayacağı inancını taşımaktayız.

Kongre kapsamında 3 sempozyum, 1 çalıştay ve 1 forumda toplam 75 özgün bildiri sunulmuş, 2 panel ve bir özel oturum gerçekleştirilmiştir.

Kongreye ücretli olarak ülkemizin çeşitli illerinden 404 delege, EMO Şubelerinden 136, kongre bildiri sunucuları, diğer izleyici katılımlarıyla birlikte toplam 1024 kişi katılmıştır.

Kongre ile eşzamanlı olarak EBİTO Fuarının düzenlenmesi katılımcılar tarafından olumlu karşılanmıştır.

V. Aydınlatma Sempozyumu

Aydınlatma Türk Milli Komitesi ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası işbirliği ile 2001 yılında başlayarak sırasıyla İzmir, Diyarbakır, Ankara‘da gerçekleştirilen Aydınlatma Sempozyumu‘nun beşincisi 7-8 Mayıs 2009 tarihlerinde tekrar İzmir‘de Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Aydınlatma Sempozyumu, aydınlatma kavram ve uygulamalarının tartışılmasında sektörde yaşanan sorunların yanı sıra bilimsel gelişmelerin paylaşıldığı bir etkinlik olmuştur. Aydınlatma alanında çalışma yapan bilim insanları, tasarımcı, üretici ve uygulayıcıların sorunlarının tartışıldığı Aydınlatma Sempozyumu sektöre olumlu katkılar sunmuştur.

V. Aydınlatma Sempozyumu‘nda; 2 gün boyunca 5 oturumda 22 bildiri sunulmuş, Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği Çerçevesinde Aydınlatmanın Yeri ve Önemi konulu bir de panel düzenlenmiştir.

Sempozyumda, binalarda enerji verimliliği kanunu ve ikincil mevzuatların aydınlatma alanına yönelik yansımaları, LED‘li aydınlatmalar, aydınlatmada verimlilik kriterleri, iç aydınlatma konusunda yasal mevzuatlar ve diğer bir çok konu yer almış, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilmiştir. 

Elektronik Güvenlik Sistemleri Sempozyumu

Ülkemizde ilk kez Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi kapsamında düzenlenen Elektronik Güvenlik Sistemleri Sempozyumu büyük ilgi görmüştür. Elektronik Güvenlik Sistemleri Sempozyumu‘nda elektronik güvenlik sistemlerine ilişkin teknik ve idari bildirilerin yanı sıra düzenlenen panel ile zengin içerik yaratılmıştır.

Elektronik Güvenlik Sistemleri Sempozyumu‘nda; iki gün boyunca 6 oturumda 22 bildiri sunulmuş, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik‘in Mesleki Açıdan Değerlendirilmesi konulu bir de panel düzenlenmiştir.

Sempozyumda can ve mal güvenliğini doğrudan ilgilendiren bu alana yönelik sistemlerin tasarım, montaj ve işletme süreçlerinde yaşanan yanlış uygulamalar ve çözüm önerileri dile getirilmiş, sektörde yaşanan teknolojik gelişmeler katılımcıların bilgisine sunulmuştur.

Sempozyumun ilk günü gerçekleştirilen panelde, yürürlükte bulunan yönetmelik mesleki açıdan değerlendirilmiş, yönetmeliğin eksik yönlerine ilişkin EMO tarafından dile getirilen uyarılara kulak tıkanması sonrasında hukuksal yola başvurulduğu hatırlatılmıştır.

Sempozyumda vurgulanan bu hususların hemen ardından Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesinde yaşanan yangında 8 yurttaşımız yaşamını yitirmiştir. Ne yazık ki uyarılarımıza karşın masum yurttaşlarımızın yaşamını kaybetmesi son derece üzücü olmuştur. Bu durum özellikle kamu güvenliğini ilgilendiren konularda yasa ve yönetmelikler hazırlanırken meslek odalarının görüş ve önerilerinin dikkate alınmasının önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır.

Dileğimiz bu ve benzeri olayları henüz yaşanmadan önleyecek, kamu can ve mal güvenliğini sağlayacak tedbirlerin alınmasında ortak bir çalışma kültürünü her türlü kaygı ve beklentilerden arındırarak gerçekleştirme konusunda acil olarak düzenlemelerin yapılmasıdır.
 
V. Otomasyon Sempozyumu

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası tarafından 2001 yılından başlayarak sırasıyla İzmir, Manisa, Denizli, Samsun‘da gerçekleştirilen Otomasyon Sempozyumu‘nun beşincisi 9 Mayıs 2009 tarihinde Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi kapsamında yine İzmir‘de düzenlenmiştir. Endüstriyel otomasyon sistemlerinin yanı sıra hayatımızın her alanında yer alan, gelişimini yazılım, donanım, kontrol ve elektronik gibi mühendislik alanlarından sağlayan sistemlerin de irdelendiği etkinlikte 4 oturumda 16 bildiri sunulmuştur.

SMM Forumu

Elektrik Mühendisleri Odası‘nın mevcut 42.200 üyesi içinde sayısı 3500‘i bulan SMM (Serbest Müşavir Mühendis) üyelerimize yönelik ilki 2005 yılında Ankara‘da SMM Sorunları Sempozyumu ve ikincisi 2007 yılında Antalya‘da II. SMM Sempozyumu olarak düzenlenmiştir.

SMM sorunlarına yönelik etkinliklerin üçüncüsü 9 Mayıs 2009 tarihinde Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi kapsamında bu kez forum şeklinde düzenlenerek katılımcıların kendilerini ifade edeceği serbest kürsü şeklinde düzenlenmiştir.

Forumda katılımcılara yüksek gerilim tesisleri işletme sorumluluğu hizmetleri ve mesleki denetim uygulamalarını içeren, örgüt içi anket formları üzerinden hazırlanan tartışma metni aktarılmış, sunulan tartışma metinlerinden hareketle SMM üyelerin görüş ve önerileri alınmıştır.

Forumun ilk bölümünde İşletme Sorumluluğu Hizmetleri başlığı altında İşletme Sorumluluğu Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması ve Denetlenmesi, ikinci bölümünde ise Mesleki Denetim Uygulamaları ve SMM Hizmetinin Sunumunda Karşılaşılan Sorunlar başlığı altında SMM-EMO, diğer Odalar, İşveren, Resmi Kurumlarla ilişkiler, TUS ve Yapı Denetim Uygulamaları tartışılmıştır.

Forum‘da hazırlanan tartışma metni ve sunumlar üzerine yapılan değerlendirmeler sonrasında bu alanda yaşanan farklılıkların giderilmesi için çalışmalar yapılması gerekliliği ortaya konmuştur. Serbest mühendislik alanında kamu yatırımları dışında kalan tüm yatırımların bu alanda çalışan meslektaşlarımız tarafından yapıldığı dikkate alındığında konunun önemi ortaya çıkmaktadır.

Elektrik ve alt disiplinleri açısından tasarımdan uygulama alanına, işletmeden bakıma kadar kamu can ve mal güvenliği kadar, ülke kaynaklarının doğru ve optimum kullanımını da ilgilendiren SMM çalışma alanının siyasal değil, bilim ve mühendisliği esas alan düzenlemelere gereksinimi bulunduğu tespiti yapılmıştır.

Yapılan tartışmalar sonucunda TMMOB ve EMO Yönetim Kurulu tarafından çalışma yapılması gerektiğinde ortaklaşılmıştır.
 
Yüksek Gerilim Çalıştayı

Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi kapsamında 10 Mayıs 2009 tarihinde düzenlenen Yüksek Gerilim Çalıştayı‘nda Türkiye‘de faaliyet gösteren orta ve yüksek gerilim konularında çalışan ve hizmet üreten mühendisler, akademisyenler, ilgili Bakanlık temsilcileri ve sektör temsilcileri bir araya getirilmiştir. Teknik konularda işbirliğinin artırılması, endüstriyel tesislerde yüksek gerilim ölçümleri konusunda ilgililerin bilgilendirilmesi, karşılaşılan problemlere yönelik çözüm önerilerinin ortaya konması hedeflenmiştir.

Yüksek Gerilim Çalıştay‘ına, yüksek gerilim düzeyinde cihaz ve ürün tasarımı/üretimi yapan elektromekanik sanayi temsilcileri, bakım/onarım desteği sağlayan, deney/ölçüm cihazları kullanan ve teminini sağlayan kuruluş temsilcileri, yüksek gerilim ölçme ve deneyleri hakkında bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaşmak isteyen akademisyen, sektör çalışanı ve mühendisler katılmıştır.

Yüksek Gerilim Çalıştayı‘nda; biri Enerji Kalitesi ve Bölgesel Sorunlar başlıklı özel oturum olmak üzere toplam 5 oturumda 3‘ü çağrılı olmak üzere 17 bildiri sunulmuştur.

Elektrik Kuvvetli Akımları Tesisleri Yönetmeliğinde yer alan EKAT Belgesi ve Elektrik Mühendisinin yüksek gerilim tesislerinde yapacağı çalışmaların yetkilendirmeye ilişkin kavram kargaşası yaratan hükümlerin düzeltilmesi için Oda Yönetim Kurulu tarafından gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırılmıştır.

Kongre sonrasında aşağıdaki konuların kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir;

Elektrik alanında yıllardır sürdürülen özelleştirme ve serbest piyasa uygulamaları ve bu nedenle kamunun bu alandaki yatırımlardan uzaklaştırılmıştır. Uygulanan politikaların ülkemizi arz güvenliği eşiğine sürüklemiştir. Normal şartlar altında talep artışının karşılanması için mevcut kurulu gücümüze her yıl yaklaşık 2.500–3.000 (MW) ilave edilmesi gerekirken, özel sektör tarafından ise 6 yılda yıllık ortalama 500 MW civarında gerçekleşmiştir. Bu durum ülkemizin elektrik geleceği açısından kaygı verici bir durumu oluşturmaktadır. Bu nedenle enerji politikaları yeniden gözden geçirilmeli, enerji gibi stratejik bir alan kamu eliyle yürütülmeli, özelleştirme ve serbest piyasa anlayışı acil olarak edilmeli, zengin potansiyele sahip olduğumuz yenilenebilir enerji kaynaklarından yeterince yararlanılmalı, bu kaynaklara dayalı elektrik üretiminde de kamu yeniden etkin rol almalıdır.

2008 yılında ülkemizde de etkisini gösteren ekonomik kriz sonucunda son 6 ayda sanayi tüketiminde yaşanan keskin düşüş, elektrik tüketim talep artışını da etkilemiş, bir önceki yıl yüzde 9‘a yakın olan elektrik tüketim artışı 2008‘de yüzde 4 düzeyinde kalmıştır.  Bu durum ülkemizdeki ekonomik daralmanın bir göstergesi olmuştur.

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı yürürlüğe giren mevzuat genel olarak olumlu değerlendirilmekle birlikte, düzenlemelere ilişkin aşağıdaki öneriler dikkate alınmalıdır.

•    Ülkemizdeki enerji yöneticisi ihtiyacını karşılamak üzere yetkilendirilen Üniversiteler ve Meslek Odaları birçok alanda olduğu gibi bu alanda da etkin rol almaya devam etmelidir.

•    Binalarda Enerji Performans Yönetmeliğinde tariflenen yapıların enerji kimlik belgelerinin oluşturulması için gerekli ısıtma, soğutma, sıhhi sıcak su üretimi ve aydınlatma verileri bir an önce belirlenmelidir.

•    Binalarda enerji performansı yönetmeliğinde önemli eksikliklerin bulunmaktadır. Bu eksikliklerin giderilmesi için TMMOB‘ye bağlı meslek odalarının görüşleri alınarak gerekli düzeltmelerin yapılmalıdır. Özellikle aydınlatma konusundaki yönetmeliğin eksik kısımları Odamızın önerileri göz önüne alınarak tamamlanmalı, konutlarda birim alan başına ortalama aydınlatma değerlerinin belirlenmesi için çalışmalar yapılmalı, gerekli gösterge, tablo ve yazılımları hazırlanmalı, yönetmeliğin eksik kaldığı noktalarda ilgili standartlar referans gösterilmelidir.

•    Yönetmelikte enerji verimliliği açısından kullanılması önerilen ürünler kullanılırken enerji kalitesinden ödün verilmemeli, enerji kalitesinin korunmasına dair öneriler yönetmelikte tarif edilmelidir.

•    Enerji verimliliğine ilişkin yönetmeliğin sağlıklı uygulanabilmesi için denetim mekanizmalarına işlerlik kazandırılması gerekmektedir. EMO ve MMO‘nun geniş örgütlü yapısı ve konusunda yeterli bilgi ve birikimi olan mühendisleri ile kendi disiplinlerine ait denetimlerde etkin rol almaları sağlanmalıdır.

Üniversitelerin sanayi ile işbirliğini arttırılması için tüm kesimler üzerine düşen görevi yerine getirmeli, üniversitelerde üretilen bilginin sanayi ile buluşması konusunda kongre, sempozyum, çalıştay gibi etkinliklerin önemli olduğu, üniversitelerin bu gibi etkinliklerle sanayinin gereksinim duyduğu konularda doktora, araştırma ve tez çalışmalarına yönelmesinin bu işbirliğini arttıracağı unutulmamalıdır.

Ülkemizde elektronik güvenlik ve yangın güvenlik sektörleri hızlı bir gelişim içindedir. Ancak bu hızlı gelişime rağmen bu faaliyetlerin ehil olmayan kişilerince de yapıldığı tespit edilmiştir. Yangın algılama ve uyarma sistemleri; tasarım ve projelendirilmesinden uygulama, denetim ve bakım süreçlerine kadar bir mühendislik hizmeti olup mühendis olmayan kişilerce üretilmesinin önüne geçilmeli, bilim ve tekniğe aykırı üretilen hizmetlerin kullanıma sunulmasının engellenmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.

26735 sayılı 2007 yılında yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin 2002 yılındaki yönetmelik şartlarından geriye düşerek bazı yapılarda yangın algılama ve uyarma sistemleri kurulumu konusunda sınırlandırma yapmış, insanların yoğun olarak bulunduğu bazı toplu kullanım alanlarında bu sistemlerin kullanımına muafiyet getirmiştir. Bu nedenle Odamızın önerileri dikkate alınarak ilgili Bakanlık yönetmelik değişikliğini ivedi olarak gerçekleştirmelidir.

Otomasyon alanındaki teknolojik gelişmeler sürekli izlenmeli, bu bilgilerin kullanıcılar arasında paylaşılmasını sağlamak amacıyla sanayici, üretici ve üniversitelerin katkılarıyla platformlar oluşturulmalıdır.

Endüstriyel otomasyon sistemlerinin devreye alınması ve işletilmesi sürecinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi bu sistemlerin projelendirilme ve montajı aşamalarının standartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi ile olanaklıdır. Otomasyon sistemleri ölçü ve kontrol cihazlarının doğru bir şekilde ifade edilmesi, tüm elektriksel uygulamaların belirli bir kayıt ve disiplin içinde projelendirmesi gerekmektedir. Bu nedenle projeler ilgili mühendislerce hazırlanmalı, montaj ve işletilmesi mühendis gözetiminde yapılmalıdır.

Elektrik Mühendisleri Odası Proje Hazırlama Yönetmeliğinde otomasyon projelerine yönelik gerekli düzenlemeler yapılmalı, EMO, üyelerine yönelik düzenlediği eğitimlerin sayısını ve niteliğini arttırmalıdır.

Teknoloji geliştikçe otomasyon sistemlerinden beklentiler de yükselmiş, tüm tesisin optimizasyonu, şirket yönetimine bilgi üretme, enerji tasarrufu, üretim artışı ve benzeri çok sayıda işlevi olan çok önemli bir parametre haline gelmiştir. Yatırımlarda, otomasyon seçimi yapılırken, enerji tasarrufu, teknolojik uyumluluk, tadilat ve genişlemelere uygunluk, elektromanyetik uyumluluk gibi birçok parametre göz önünde tutulmalı, bu bağlamda mühendislik hizmeti zorunlu kılınmalıdır.

İşletme Sorumluluğu hizmetinin ülke genelinde yaygınlaştırılmasına ilişkin ETKB, TEİAŞ, TEDAŞ vb kuruluşlar nezdinde EMO İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği‘nin uygulanması ihtiyari değil, zorunluluktur. YG elektrik tesislerinde işletme sorumlusu mühendislerin aranmasına yönelik Odamız girişimlerde bulunmalı, sonuç alınamaması halinde yaptırımlar uygulanmalı, yerellerdeki uygulamalar ise EMO birimleri tarafından takip edilmelidir. 

İşletme sorumluluğu hizmetinin yönetmeliklere uygun ve eksiksiz olarak yerine getirmesinin sağlanmasına yönelik şartların hazırlanması, bu bağlamda MİSEM eğitimlerinin gözden geçirilmesi, mühendis başına sayı, güç ve coğrafi (il, Şube sınırı), bir büroda çalışabilecek azami SMM sayısı açısından sınırlamalar getirilmesinin tartışılması gerekmektedir. İşletme sorumluluğu hizmetlerinin “yerinde” denetlenmesi, birimlerde belli periyotlarla kontrol formlarının izlenmesi ve yine belli periyotlarla fatura denetimine yönelik çalışmalar yapılması değerlendirilmiş ve olumlu bulunmuştur. EMO tarafından yayınlanan yönetmelik ve tip sözleşme örnekleri ve benzeri dokümanların gözden geçirilmesi sağlanmalıdır.

İşletme sorumluğunun mühendis ve firma açısından ayrı ayrı takibine yönelik EMOP otomasyon programı geliştirilmeli, birimlerde uygulamaların aynı ve mevzuata uygun olarak yürütülmesi sağlanmalıdır.

Yeni yasa ve yönetmeliklerin hazırlanması sürecinde katılımcı ve takipçi olunması, düzenlemelerin tanıtılması amacıyla seminerler gerçekleştirilmelidir.

Son dönemde özellikle EPDK uygulamaları başta olmak üzere sektörümüzle ilgili birbiri ardına yayınlanan yönetmelikler, tebliğler vb. yayınlar merkezi olarak izlenmeli, kamu ve üye çıkarlarına aykırı olan uygulamaların önüne geçilebilmesi için mesleki, idarî ve hukuksal girişimlerde bulunulmalıdır.

Kamu kurumları izlenerek, yönetmeliklerin yanlış yorumlanması durumunda ya da keyfi uygulamalarda idari ve hukuksal süreç başlatılmalıdır.

Oda birimleri Yapı Denetim ve İmar Kanunu‘na göre yapılan düzenlemeleri tartışmalı, yeni düzenlemelerle ilgili çalışma yapmalıdır. Her ne kadar 4708 sayılı yasa ile yapı denetim alanında yaşanan sürecin kamusal bir denetim işlevini sağlamadığı tespit ediliyorsa da yeni bir düzenleme için mücadele edilirken, bu ve 3194 sayılı yasaya göre görev üslenmiş elektrik mühendislerinin hizmeti denetlenerek yasa ve yönetmeliklere göre görevlerini yerine getirmeleri sağlanmalıdır.

Kuvvetli akım tesislerinin yapım yetkisi yasa ve yönetmelikler uyarınca elektrik mühendislerine aittir. Yüksek gerilim tesislerinin yetkili kişi ve firmalar tarafından yapılmasını sağlamak üzere EMO tarafından başlatılan  girişimler sürdürülmelidir.

Mesleki denetim kriterlerinin tüm EMO birimlerinde ortaklaştırılması sağlanmalı, proje düzenleme, tasarım ve hazırlama kriterlerinin saptanması, proje içeriği ve kalitesinin yükseltilmesi için Odamız gerekli çalışmaları yapmalıdır. 

Ülkemizde yerli elektromekanik sanayinin gelişimine katkı sağlanmalı, kamunun tedarik zincirinde yerli üretime öncelik verecek politikalar desteklenmelidir.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından TUBİTAK desteği ve birçok üniversitenin katkısıyla yürütülen Güç Kalitesi Milli Projesi çalışmalarına destek sağlanmalı, bu proje içinde yer alan kadroların ve birikiminin bu alanda sürekli istihdamını sağlayacak tedbirler alınmalıdır.

Ülkemizde enerjinin etkin ve verimli kullanımının yanında enerji kalitesinin de  yükseltilmesine yönelik çabaların sürdürülmesine destek olunmalıdır.

Kongre Yürütme Kurulu