TMMOB: “AKP, Ülkeyi ‘Torba’ya Sokarak Yönetme Gayreti İçindedir”

AKP Hükümeti, toplumun büyük kesimini ilgilendirmesine karşın, toplumdan gizlediği politikaları yürütmeye yönelik yasa yapma biçimini bir kez daha tekrarlayarak, 29 Kasım 2010 tarihinde “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nı TBMM Başkanlığına sundu. Basında, “büyük vergi affı” olarak duyurulan torba yasaya, esnafın vergi borcuna af getirileceği gerekçesinin arkasına saklanarak ilgili ilgisiz birçok düzenleme sokulmuştur.

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‘ndan 4857 sayılı İş Yasası‘na, özelleştirmelere ilişkin mahkemelerin verdiği yürütmeyi durdurma ve iptal kararlarının uygulanmamasından kamu kurumlarının İstanbul‘a taşınmasına kadar, AKP‘nin devleti yeniden şekillendirme projesi söz konusu “torba yasa” içerisine yerleştirilerek; hepsi tek tek tartışılması gereken düzenlemeler kamuoyunun dikkatinden kaçırılmak istenmektedir. 

Daha önce, “Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” adı altında TBMM‘ye sunulan ve Plan ve Bütçe Komisyonu‘nda bekleyen düzenleme de bu yeni torba yasa içerisine sokularak, oldubittiye getirilmektedir.

Devlet personel istihdamına ilişkin temel yasa değişikliği niteliğinde değişiklik öngören ve emek örgütlerinin pek çok itirazını barındıran bir tasarının özellikle “vergi affı” gibi bir konu ile birleştirilerek yasalaştırılmaya çalışılmasındaki temel amacın, bu tür bir aftan yararlanacakların desteğinin alınması olduğu açıktır. Bu durum, çalışanların hak kayıpları ve sosyal devletin tasfiyesi ile toplumun tüm emekçi kesimleri üzerinde oluşacak olumsuz etkilere karşı gelişen haklı ve meşru muhalefeti yürütenlerle, salt “vergi affı” üzerinden tasarıyı destekleyenler arasında toplumsal parçalanma ve çatışmalara neden olacak bir nitelik taşımaktadır.

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” içerisindeki düzenlemeler toplumun tüm kesimlerini ilgilendirmektedir. Bu nedenle, toplumu temsil eden demokratik yapıların görüşünün alınması da zorunludur.

AKP, torba yasa adı altında ilgili ilgisiz konularda yasa değişikliği yapmaktan, ülkeyi torba yasalarla yönetme anlayışından bir an önce vazgeçmelidir.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı