TMMOB Mimarlar Odası 41. Dönem Olağanüstü Genel Kurul Sonuç Bildirisi

Mimarlar Odası 41. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu 10-11-12 Nisan 2009 tarihlerinde Antalya’da toplanarak; örgütlenme ve yönetmeliklerde kimi değişiklikler yapılması konularında çalışmalar yapmış ve kararlar almıştır. Bu kapsamda, Genel Kurul’a “Sonuç Bildirisi Komisyonu” tarafından sunulan bildirinin değerlendirilmesi ve kamuoyuna açıklama yapılması uygun bulunmuştur.


Kamuoyuna,

Dünyamızda sürüp giden savaşlar, siyasal, sosyal, ekonomik kriz ve çalkantılar yapısal kriz aşamasına yükselmiştir. Günümüzde artık bu krizin bir buhrana döndüğü yönünde ciddi değerlendirmeler yapılmaktadır. Sancılı ve her bakımdan bedeli ağır olan bir süreçle karşı karşıyayız. Küreselleşme bağlamındaki dayatmalar ve gündemde olan sorunlar, yeni koşullarda katlanarak ve yeni biçimler alarak tüm süreçleri zorlamaktadır. Bu durumdan kentlerimiz ve mimarlık ortamı da büyük ölçüde etkilenmektedir.

Mimarlar Odası Olağanüstü Genel Kurulu, böyle bir ortamda dünya ve ülke sorunlarını kent ve mimarlık bağlamında değerlendirirken; ülkemiz mimarlarının örgütlü gücü olan Mimarlar Odası’nın 55 yıllık onurlu geçmişine sahip çıkarak, mesleki alanda, kamu ve toplum yararı doğrultusunda çalışmaların güçlenerek devam etmesini sağlama çabalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda; Genel Kurul’daki değerlendirmeler somut adımlar için önemli katkılar olarak ele alınmaktadır.

Mimarlığın toplumsallaşması bağlamında, mesleki ve demokratik geleneklerini oluşturan Mimarlar Odası; savaşın karşısında toplumsal barışı ve yaşamı, küresel ve her türlü sömürüye karşı adaleti ve eşitliği, bu bağlamda bugün metropollerimizde yaşanan ekonomik, sosyal ve kültürel sorunların önemli nedenlerinden birisi olarak görülen Kürt sorununun demokratik, temel insan haklarına dayalı adil bir barış temelinde çözümünü savunmaktadır. Mimarlar Odası kültürlerin bir zenginlik kaynağı olarak görülmesi gerektiği gerçeğini ve faklılıklarla bir arada yaşamanın önemini bir kez daha vurgulamaktadır.

Kentlerimizi “rantiye alanı” olarak gören küresel kapitalizmin ve yerel ortaklarının dayattıkları “kentsel ve kültürel yıkım” niteliğindeki “kentsel dönüşüm” süreçlerinin durdurulması kaçınılmazdır. 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri sonucunda seçilen yönetimlerin bu konudaki yanlış uygulamalarına karşı Mimarlar Odası kararlı tavrını sürdürecektir. Belediye yönetimlerinde ve meclislerinde görev üstlenen meslektaşlarımızın; sağlıklı, yaşanılabilir, nitelikli ve insan odaklı bir kentleşmenin güvencesi olmaları, Oda’nın bu tavrının en önemli dayanağıdır.

Son yıllarda Meslek Birlikleri’ne yönelik baskı, yıldırma ve yok etme çabaları yoğunlaşarak artmıştır. Demokrasi düşüncesi ve mesleki haklarla bağdaşmayan hukuk tanımaz ve çağdışı girişimler Oda Genel Kurulları süreçlerinde sonuç vermeyince bu kez “yasa” marifetiyle hedefe varmak istemektedir. Bu yönde merkezi ve yerel yöneticilerin tutumlarını gözden geçirmeleri demokrasi ve hukuk kuralları gereğidir. Mimarlar Odası’nın bu süreçte demokratik tepkisini göstereceği ve anayasal haklarını sonuna kadar savunacağı bilinmektedir.

Gittikçe ağırlaşan krizin bedeli toplumumuzun yoksul ve dar gelirlilerine ödetilmek istenmektedir. Her gün milyonlarca işsize yenileri katılmaktadır. Bu arada mimar meslektaşlarımız da büyük ölçüde işsiz kalmakta, kamuda çalışan meslektaşlarımız siyasal kıyıma uğratılmaktadır. Toplumumuza ve meslektaşlarımıza yönelik haksız uygulamalara bir an önce son verilmelidir.

Ülkemizde kirlenmenin, deformasyonun ve çözülmelerin yaşandığı bir ortamda, Mimarlar Odası toplum nezdinde en çok güvenilen kurumların başında yerini almaktadır. Örgüt içi demokrasisi, farklılıkları dayanışma kaynağı olarak değerlendirmesi, ortak üretim alanlarını oluşturması, meslek ile toplum bağının kurulması bakımlarından Oda öncü ve örnek olma özelliğini sürdürmektedir.

Mimarlar Odası olarak işsizlik, sosyal ve toplumsal sorunlar, ülke kaynaklarının, kentlerimizin ve mimarlığımızın talan edilmesi; baskı, yıldırma ve antidemokratik uygulamalara karşı toplumumuzun yanında yer alacağımızı ve toplumun hizmetinde olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.