TMMOB 1 Mayıs çağrıcıları arasında yer almalıdır! – Pınar Hocaoğulları

1 Mayıs’ın çağrıcı kurumları bu yıl da Taksim’den emek bileşenlerine kararlı bir biçimde seslendi: 1 Mayıs’ta, birliğin dayanışmanın ve mücadelenin gününde, Taksim’deyiz.

DİSK, KESK, TTB ve Türk-İş’ten oluşan 1 Mayıs tertip komitesinin düzenlediği basın açıklamasının ardından, basın metnini dağıtan DİSK görevlisine, bir basın emekçisi soruyordu: TMMOB yok mu?

Açıklama sonrasında tanık olduğumuz bu diyalog, TMMOB’nin çağrıcılar arasında okunmayan ismini bir basın emekçisinin bile yeniden teyit etme ihtiyacı duymasının göstergesiydi.

Evet, TMMOB İstanbul’da 1 Mayıs Tertip Komitesinde yer almadı. Bu durumun gerekçesi ve hangi organ kararına dayandığına ilişkin net bir bilgi söz konusu değil hala.  DİSK, KESK, TTB ve TMMOB’nin başkanlar düzeyinde yaptığı toplantıda, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın ifadesiyle oluşan bir sonuç var yalnızca. Konuyla ilgili olarak, çeşitli TMMOB YK üyeleri ve Oda YK Başkanlarıyla iletişime geçerek bilgi almak istedik; fakat temas ettiğimiz TMMOB/Oda yöneticilerinin de tertip komitesinde yer almama gibi bir bilgiye sahip olmadığını gördük.

Elbette ki tüm bu girişimlerimiz sürece ilişkin bilgi sahibi olma arayışının yanı sıra, toplumsal muhalefetin önemli bir öznesi olan TMMOB’nin, 1 Mayıs çağrıcıları arasında yer almasına dönük olarak yeni ve demokratik bir irade ortaya çıkarma amacını taşıyordu.

TMMOB’nin de içinde yer aldığı ilerici emek ve meslek örgütlerinin, emekçi sınıflarla birlikte sürdürdüğü uzun ve kararlı mücadeleler sonucu Taksim yeniden kazanıldı. Taksim’in kazanılması, insanca yaşam mücadelesi veren tüm kesimlerin eşitlik, özgürlük ve barış talebini ileriye götüren, kitleselleştiren bir dinamik açığa çıkardı. TMMOB, sahip olduğu üye potansiyeli ve mücadele deneyimleri açısından, bu dinamiğin önemli bir bileşenidir. TMMOB 1 Mayıs mücadelesinin destekçisi değil asli unsurlarından biridir.

Bu sebeple TMMOB, bugün neoliberal sömürü politikalarına karşı yükselen mücadeleleri, birleşik bir emek hareketi etrafında yükseltmek üzere, ilerici emek ve meslek örgütleriyle birlikte 1 Mayıs Tertip Komitesinde yerini almalıdır.

TMMOB; beş yüz bine yaklaşan üye sayısı ve henüz TMMOB ile bağ kurmamış yüz binlerce mühendis, mimar, şehir plancısı arasında büyük bir çoğunlukla yer alan ücretlilerin çalışma yaşamındaki güvencesizleşmelerine karşı sürdürecekleri mücadelelerin adresi olmak, düşük ücretlere, uzun çalışma saatlerine, eksik prim bildirimlerine karşı mücadeleyi yükseltmek için 1 Mayıs Tertip Komitesinde yer almalıdır.

TMMOB; mühendislik mesleğini vasıfsızlaştırarak mühendis, mimar, şehir plancılarının mesleki haklarını sermayeye devreden neoliberal politikalara ve bu politikaları kurumsallaştıran AKP iktidarına karşı hak mücadelelerini yükseltmek için 1 Mayıs Tertip komitesinde yer almalıdır.

TMMOB; doğanın ve kentlerin sermaye lehine talan edilmesine, HES’lere, termik santrallara, taş ocaklarına karşı, toprağına, suyuna ve yaşamına sahip çıkanların, güvenli barınma hakkı mücadelesi verenlerin, enerji hakkını, ulaşım hakkını savunanların mücadelesini büyütecek devrimci mühendislerin örgütü olduğu için 1 Mayıs Tertip Komitesinde yer almalıdır.

TMMOB, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanının doğrudan muhatap ve mağdurları arasında yer alan mühendislerin, işçi sınıfının diğer bileşenleriyle birlikte, iş cinayetlerine karşı mücadelelerini yükseltmek için 1 Mayıs Tertip Komitesinde yer almalıdır.

TMMOB, ezilen Kürt ve Türk halklarının kardeşlik mücadelesini, demokratik bir barış süreci ile inşaa etmek, işbirlikçi AKP iktidarının tırmandırdığı emperyalist savaş politikalarına karşı mücadele etmek için 1 Mayıs Tertip Komitesinde yer almalıdır.

TMMOB, “yapılan çağrıya uymak” ile yetinmeyip, 2013 1 Mayıs’ında AKP iktidarının temsilcileri olan İstanbul Valisi ve İçişleri Bakanı’nın yasakçı söylemlerine karşı, Taksim’in emekçilere yasaklanamayacağını göstermek ‘birlik, mücadele ve dayanışma’yı büyütmek için derhal 1 Mayıs Tertip Komitesinde boşalttığı yerine dönmelidir.

Pınar Hocaoğulları
Politeknik YK Başkanı