Peyzaj Mimarları Odası Üyelerini Göreve Çağırıyor

Peyzaj Mimarları Odası (PMO) meclis onayından geçen “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un Cumhurbaşkanlığınca veto edilmesi için üyelerini mücadeleye çağırıyor.
 
Doğanın metalaştırılarak suyun, ormanların, toprakların ve hatta havanın piyasalaştırıldığı neoliberal programı sürdürebilmek amacıyla AKP hükümetinin hazırladığı kanun tasarılarına karşı çıkmak için PMO’nun bilimi ve tekniği halkın hizmetine sunmak üzere peyzaj mimarlarını göreve çağırdığı basın açıklamasının tam metni aşağıda yer almaktadır.
 
Peyzaj Mimarlarını tarihi bir göreve davet ediyoruz: “Bu memleket bizim”
6094 Sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun “29.12.2010 tarihinde TBMM‘de kabul edildi.

Tabiat ve Biyoçeşitlilik Yasa Taslağı ile doğal ve kültürel tüm alanlarımız üzerindeki olası tehditleri ve HES yatırımları karşısında oluşacak geriye dönüşü olmayan tahribatı bilimsel ve teknik belgelerle ortaya koyduk. Biliyorlardı , bu ülkenin yurtsever , bilimi ve tekniği halkının ve ülke topraklarının çıkarları doğrultusunda çalışan mühendisleri, mimarları, şehir plancıları, hukukçuları, bilim insanları halkını doğru bilgilendirecek ve onlar da oluşan bu baskının önünde duramayacaklardı. Ama, Vazgeçmediler. Yine bir hukuksuzluk manevrası, yine bir Anayasa ihlali ile daha karşı karşıyayız.

6094 sayılı ” Yenilenebilir Enerji Kaynaklarınin Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” daki  yasa değişikliğini, sessiz sedasız bir gece yarısı operasyonu gerçekleştirdiler ve MADDE 5/2- “Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ile tabiatı koruma alanlarında, muhafaza ormanlarında,  yaban  hayatı   geliştirme  sahalarında,  özel  çevre  koruma bölgelerinde  ilgili Bakanlığın, doğal sit alanlarında ise ilgili koruma bölge kurulunun olumlu görüşü alınmak kaydıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinin kurulmasına izin verilir.” kararı aldılar.

İkizdere‘nin sit alan ilan edilmesi ile yapımı planlanan HES projelerini hayata geçirelemeyeceğinin anlaşılması üzerine başlayan süreçte, siyasi iktidar tarafından alelacele gündeme getirilen Tabiat ve Biyoçeşitlilik Yasa Taslağı karşısında oluşan güçlü kamuoyu baskısı karşısında 29.12.2010 tarihinde 6094 Sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” TBMM‘de kabul edildi.

6094 Sayılı Kanun‘un MADDE 5/2- “Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ile tabiatı koruma alanlarında, muhafaza ormanlarında,  yaban  hayatı   geliştirme  sahalarında,  özel  çevre  koruma bölgelerinde  ilgili Bakanlığın, doğal sit alanlarında ise ilgili koruma bölge kurulunun olumlu görüşü alınmak kaydıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinin kurulmasına izin verilir.”hükmü ilave edilerek, Tabiat ve Biyoçeşitlilik Yasa Tasarısı ile yapamayacaklarını söz konusu kanunda madde değişikliği ile gerçekleştirmeye çalışıyorlar

Kanunda yapılan madde değişikliği TBMM Genel Kurulu‘ndan 29 Aralık 2010 tarihinde geçti. Cumhurbaşkanlığı onayına sunulacak olan madde değişikliği sürecinde,  bu ülkenin doğal ve kültürel varlıklarının korunması ilkesi ile oluşmuş meslek disiplinin üyeleri olarak tüm meslektaşlarımızı Sayın Cumhurbaşkanına, bu yasanın veto edilmesi çağrısı yapmaya davet ediyoruz.
 
 

ESKİ KANUN

YENİ KANUN DEĞİŞİKLİĞİ

Resmi Gazete: 18 Mayıs 2005 ÇARŞAMBA-Sayı: 25819

 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretim amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun

 Kanun No. 5346       Kabul Tarihi: 10.05.2005

 

 

Yenilenebilir enerji Kaynaklarının Elektrik enerjisi Üretimi amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

Kanun No. 6094    Kabul Tarihi: 29.12.2010

MADDE 3.- Bu Kanunda geçen;

 

8. Yenilenebilir enerji kaynakları (YEK) : Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklarını,

 

11. Bu Konun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynakları: Rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga, akıntı enerjisi ve gel-git ile kanal veya nehir tipi veya rezervuar alanı onbeş kilometrekarenin altında olan hidroelektrik üretim tesisi kurulmasına uygun elektrik enerjisi üretim kaynaklarını ifade eder.

MADDE 1- ………aşağıda bentler ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“8. Yenilenebilir enerji kaynakları (YEK): Hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle, biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dahil), dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklarını,

 

“11. Bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynakları: Rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle, biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazi dahil), dalga akıntı enerjisi ve gel-git ile kanal veya nehir tipi veya rezervuar alan onbeş kilometrekarenin altında olan hidroelektrik üretim tesisi kurulmasına uygun elektrik enerjisi üretim kaynaklarını, “

Arazi İhtiyacına İlişkin uygulamalar

 

MADDE 8.- Orman veya Hazinenin özel mülkiyetinde ya da devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan her türlü taşınmazın bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi yapmak amacıyla kullanılması halinde, bu araziler için Çevre ve Orman Bakanlığı  veya Maliye Bakanlığı tarafından bedeli karşılığında izin verilir., kiralama yapılır, irtifak hakkı tesis edilir veya kullanmam izni bedellerine yüzde elli indirim uygulanır. Orman arazilerinde ORKÖY ve Ağaçlandırma Özel Ödenek Gelirleri alınmaz.

 

MADDE 5- 5346 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin üçüncü fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

 

”              Bu Kanunun yayımı tarihi itibariyle işletmede olanlar dahil, 31/12/2015 tarihine kadar işletmeye girecek bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinden, ulaşım yollarından ve lisanslarında belirtilen sisteme bağlantı noktasına kadarki TEİAŞ ve dağıtım şirketlerine devredilecek olanlarda dahil enerji nakil hatlarından yatırım ve işletme dönemlerinin ilk on yılında izin, kira, irtifak hakkı ve kullanma izni bedellerine yüzde seksenbeş indirim uygulanır.

 

”              Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ile tabiatı koruma alanlarında, muhafaza ormanlarında, yaban hayatı geliştirme sahalarına, özel çevre koruma bölgelerinde ilgili Bakanlığın, doğal sit alanlarında ise ilgili koruma bölge kurulunun olumlu görüşü alınmak kaydıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinin kurulmasına izin verilir.

  

                 Bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri için 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanmaz.”

 

 

Uluslararası doğa koruma statülerinin tanımlandığı ve halihazırda doğa koruma mevzuatının temelini oluşturan Milli Parklar Kanununun AMAÇ başlıklı 1. Maddesinde yeralan “… Yurdumuzdaki milli ve milletlerarası düzeyde değerlere sahip milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanlarının seçilip belirlenmesine, özellik ve karakterleri bozulmadan korunmasına, geliştirilmesine ve yönetilmesine ilişkin esasları düzenlemektir… tanım ile ulusal mevzuat içinde amacı sadece koruma olan tek kanundur. Kanun genelinde bu alanlarda ekosistemlere zarar verilemeyeceği, kaynak değerlerinin korunmasının esas olduğu hükme bağlanmıştır. Milli Parklar Kanunu, amacı doğrultusunda, kanun bütününde değerlendirildiğinde; kanun metni içinde yer alan her türlü iş ve işlem kanunla belirlenecek koruma alanlarının kaynak değerlerinin (doğal, kültürel, tarihi ve arkeolojik) korunması ve gelecek kuşaklara aktarılabilmesine yönelik olarak kurgulanmıştır.

Bu gün, sessiz sedasız yapılan bu değişikliklerle milli parklar, tabiat parkları, yaban hayatı koruma alanları, muhafaza ormanları büyük bir tehdit altındadır. Bunca çabamıza rağmen, ısrarla ve inatla yapılmaya çalışılanı anlamak mümkün değilidir.

Bu sebeple; Cumhurbaşkanlığı onayına sunulacak olan Kanun değişikliği peyzaj mimarlarının en önemli gündem maddesi haline gelmiştir.

Değerli Üyemiz,


29.12.2010 tarihinde TBMM‘de kabul edilen, 6094 Sayılı”Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun “un ülkemiz varlıkları üzerinde telafisi olanaksız yaratacağı tahribatı engellemek, ülkemiz enerji üretiminde yenilenebilir enerji olarak bilinen HES yapımlarındaki kontrolsüz ve denetimsiz programın önüne geçilebilmesi için, yasanın veto edilmesi talebini tüm yetkili kurum ve kuruluşlara iletmek üzere sizi tarihi göreve davet ediyoruz.


Saygılarımızla.


TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

9. Dönem Yönetim Kurulu 

 
politeknik.org.tr