Mimarlar Odası: “Kent Yönetimlerini İzlemeye Devam Edeceğiz.”

TMMOB MİMARLAR ODASI MERKEZ YÖNETİM KURULU:
29 Mart 2009’da seçilen belediye başkanlarına, belediye ve il genel meclisi üyelerine başarılar diliyoruz. Kentlerimizin yönetiminde sorumluluk üstlenen tüm yerel yöneticilere kentlerimiz, yaşam alanlarımız ve mimarlık kapsamında bazı anımsatmalarda bulunmak ve takipçisi olacağımız konuları vurgulamak istiyoruz.

Kentsel Politikalar
Mimarlar Odası, öncelikle, yerel yönetimlerin kamu ve toplum yararını ve çağdaş-bilimsel anlamda planlama yaklaşımını esas almasını; kentsel kimlik, doğal ve kültürel değerlere saygılı olması gereğini vurgulamaktadır.

Mimarlar Odası, yerel yönetimlerin ülkenin her coğrafyasında uygulanan kişiliksiz şablonlar ve yeni gelişme alanları açmak yerine, önceliği yerel değerleri içeren mevcut yaşam alanlarını sağlıklaştırarak yaşanır duruma getirmelerini öngörmektedir.

Geçmişin taklidini yapmak değil, çağdaş mekânlar yaratabilmek önemlidir.

Kente Karşı İşlenen Suçlar
Mimarlar Odası, yerel yönetimlerin, kent toprakları üzerinde ayrıcalıklı imar uygulamaları yolu ile yaratılan rantı dağıtma ve kent suçları oluşturma araçları olmaması gerektiğini hatırlatmaktadır.

Mimarlar Odası, oy kaygısı ile gerçekleştirilen, fiziksel ve sosyal iyileşmeyi öngörmeyen imar affı uygulamalarına son verilmesi gerektiğini savunmaktadır.

İmar affı ciddi bir kent suçudur, kentlerimizde yaşanan çarpık yapılaşmanın baş nedenidir.

Konut Sorunu ve Barınma Hakkı
Mimarlar Odası, kent yoksullarının kentten tasfiyesine yol açan kentsel dönüşüm uygulamalarından vazgeçilmesini; yerel yönetimlerin kentte yaşayanların barınma gereksinimini çağdaş yaşam koşullarına sahip mekânları içeren nitelikli konut üreterek, kamu eliyle ucuz kira konutları sunarak sağlaması gerektiğini vurgulamaktadır.

Barınma hakkı en temel insan hakkıdır.

Kente Göç ve Yoksulluk
Mimarlar Odası, kent yoksullarının mimarlık hizmeti alabilmeleri koşullarının yaratılması için yerel yönetimlerle birlikte ortak programlar geliştirmeye hazırdır.

Yerel yönetimler yoksulların kent yaşamına katılımını sağlayacak programlar geliştirmelidir.

Demokratik ve Katılımcı Kent Yönetimi
Mimarlar Odası, kent yönetiminde bilgiye dayalı; çağdaş yöntem ve araçları kullanan, saydam, demokratik denetime açık, katılımcılığı benimseyen yerel yönetimlerin, Türkiye’nin yeni ve çağdaş yüzü olacağına inanmakta; yöre sakinlerinin isteklerini değerlendiren ve süreçleri onlarla paylaşan yerel yönetim modellerinin özlemi içinde olduğunu vurgulamaktadır.

Seçimden seçime hatırlamak değil, katılımcı kent yönetimi özendirilmelidir.

Ulaşım Politikaları
Mimarlar Odası, kentsel ulaşım politikalarında önceliğin çevreye, insanlara, çocuklara ve toplu taşıma sistemini kullanmak zorunda olanlara verilmesi gerektiğini belirtmektedir.

Doğru ulaşım için, kavşak ve hız yolu yapmak yerine, daha fazla toplu taşıma hizmeti ve yayalar için daha fazla mekân ayırmak gerekir.

Kentlerdeki Özürlüler ve Engeller
Mimarlar Odası, yerel yönetimlerden öncelikle kamu mekânlarının özürlülerin, yaşlı ve çocuklu kişilerin ulaşımına uygun hale getirilmesi yönünde izlencelerin gündeme alınmasını talep etmektedir.

Toplum yaşamına katılımı zorlaştıran mekânsal engellerin giderilmesi gerekmektedir.

Yolsuzlukların Önlenmesi ve Hukuka Saygı
Mimarlar Odası, yerel rantın paylaşımından kaynaklanan yolsuzluk olaylarının belediyelerce hukuka ve kamu yararına uygun ve ödün vermeyen davranışlarla önlenebileceğini düşünmektedir.

Kentlerdeki hukuksuzluğun önlenebilmesi için öncelikle yöneticilerin hukuka uygun davranmaya özen göstermeleri gerektiğine inanıyoruz.

Yerel Yönetimler ve Mimarlık:
Mimarlar Odası, yerel yönetimlerde mimar ve teknik eleman istihdamının artırılması gerekliliğine işaret etmektedir.

Mimar, yapı ruhsatı alma sürecinde imzasına gerek duyulan bir kişi değil, yaşanabilir çevrelerin oluşmasında katkısı öncelikle aranacak bir meslek insanıdır.

Afet Politikası ve Afet Yönetimi
Mimarlar Odası, yaşam çevrelerinin sağlıklı ve güvenli hale getirilmesi ve kentsel yapı stokunun iyileştirilmesini en önemli hedef olarak görmektedir.
Kentlerimizin afete hazırlanması en öncelikli sorunumuzdur.

Doğal ve Kültürel Değerlerin Korunması
Mimarlar Odası, yerel yönetimlerin doğal ve kültürel değerlerin korunmasını bir yaşam biçimi olarak benimsemeleri gerektiğini belirtmektedir.

Yerel yönetimlerin, tarihî kültürel mirasımızın hırpalanmaması, bu değerlerin sağlıklaştırılarak gelecek kuşaklara aktarılması görevi vardır.

Mimarlar Odası, mimarlık hizmetlerinin topluma sunulduğu başlıca yerler olan kentlerimizde hukuksal ve toplumsal yaptırımlarla taraf olmayı sürdürecek; tüm örgütleri ile yerleşmelerimizdeki kentleşme süreçlerini izleyecek; yerel karar mekanizmalarına katılarak yön vermeye, kentsel ve çevresel sorunlara kaynaklık eden yapılaşma proje ve uygulamalarına yönelik uyarı ve katkılarını sunmaya devam edecektir.

Mimarlar Odası, kent yönetimlerini izlemeye devam edecektir.