Dikmen Vadisi’nde Yıkımları Durdurun! Barınma Hakkı Görmezden Gelinemez!

Dikmen Vadisi ‘ ne yapılan yıkım tehditleri ile ilgili Sendikalar, Odalar, Demokratik Kitle Örgütleri, Mahalle-Semt Dernekleri’nin ortak imzayla Yıkımları Durduralım çağrısı yaptı. 13 AĞUSTOS ÇARŞAMBA SAAT:12.30 da Güvenpark Büyükşehir Belediyesi önünde örgütler adına Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Ayşegül Oruçkaptan tarafından yapılan basın açıklamasına 150 kadar kurum temsilcisi katıldı.

 

 

 

 

DİKMEN VADİSİ’NDE YIKIMLARI DURDURUN! BARINMA HAKKI GÖRMEZDEN GELİNEMEZ!

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara İli Çankaya İlçesi Yukarı Dikmen Vadisi’nde uygulanmak istenen kentsel dönüşüm projesinin yol açtığı toplumsal sorunlar, mağduriyetler ve gerilimler, diğer kentsel dönüşüm projeleri gibi hala yaşadığımız kentin gündeminde önemli bir yer tutmaktadır.

Dikmen Vadisi Planlaması ile inşaat uygulamasının tek sahibi olarak gözüken Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin vadi planına göre, 4. ve 5. etaplar içerisinde halen yaşayan ve 40-50 yıldan beri o bölgede ikamet etmiş bulunan halkın yaklaşık olarak üç yıldır duyurmaya çalıştığı ses, ne yazıktır ki doğrudan ilgililer ve sorumlular tarafından duyulmamakta ve buradaki barınma hakkı görmezden gelinmektedir.

Başkentte sürdürülen “Ben yaptım oldu ! Benim düşündüğüm sizler için iyi ve doğru olandır !..” zihniyetiyle yıllardan beri süregelen belediyecilik anlayışına karşı, bu bölgede yaşayan toplumun yaklaşık üç yıldır sürdürdüğü mücadele, Başkentin kentleşme sorunlarıyla yakından ilgilenenler tarafından bilinmektedir.

Dikmen Vadisi Halkı; vadide bugüne kadar uygulanan dönüşüm politikası kapsamında, bu bölge için Nazım Planlarda öngörülen nüfus ve yapı yoğunluklarını kat be kat aşarak yaratılan kentsel ranta el koyup, onu kentin temel toplumsal hizmetlerine aktarmayan kentsel dönüşüm projesine karşıdır. Bölgede halen yaşamını sürdürmeye çalışan bu halkın ekonomik-sosyal gerçekliğinin ve insani taleplerinin kabul edilmesini, aynı zamanda bütün bir kentin ve kamunun yararına yapılabilecek bir projenin, yöre halkının ve ilgili demokratik kitle örgütlerinin de görüşü alınarak yapılacak bir Kentsel Dönüşüm Projesinin yaşama geçirilmesini istiyor.

Ne yazık ki Büyükşehir belediyesi, Başkentteki diğer uygulamalarında olduğu gibi, burada da Vadi halkına karşı takındığı uzlaşmaz tutumunu halen sürdürdüğü gibi, bizzat Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek, süre gelen bu sorunun çözümünde, yıkım ve şiddet seçeneğini bir kez daha gündeme getirmiştir. Geçtiğimiz haftalarda kimi TV programlarına konuk olan Gökçek, bu yaz aylarında Dikmen Vadisi’nde toplu yıkım yapacağını dile getirmiştir.

Yıkım ve şiddet bir çözüm değildir. Halkın taleplerine kucak açarak, bölgeyi kamu yararına, kent yararına bir kentsel dönüşüm projesine konu etmek yerine, yeni ve daha da büyük toplumsal gerilim ve mağduriyetleri doğuracak, tüm Ankara’nın aleyhine olacak bir süreç gelişmektedir.

Bu nedenle, bu kentin ilerici, halktan yana ve Ankara’nın geleceğine dair ortak kaygıları ve düşünceleri olan kurumlar olarak;

Bu süreçte vadide yaşayan yoksul emekçi halk ile dayanışma içinde olacağımızı ve yıkım operasyonu henüz başlamadan insani, mesleki doğrulara dayanan bir uyarıyı tüm kentteki duyarlı kamuoyu ile paylaşmayı görev biliyoruz.

Başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek olmak üzere, bütün yetkilileri bir kez daha düşünmeye çağırıyoruz.

Soruyoruz; Dikmen Vadisi’nde bulunan yüzlerce evi yıkmak ve binlerce yoksul emekçi insanı sokağa atmak neyi çözecektir?

Yoksul gecekondu halkının yaşamını karartmak; kadınları, çocukları, yaşlı ve hastaları evsiz, barınaksız, geleceksiz bırakmak hangi akıl ve vicdana sığar?

Başta “barınma hakkı” olmak üzere, kent halkının en temel hak ve kazanımlarını yok sayan, bir anlamda yoksul emekçi kent halkına karşı topyekün bir savaş açan bir yerel yönetim, gerçekte kime hizmet etmektedir?

Dikmen Vadisi ve benzeri Kentsel Dönüşüm Uygulamaları başta olmak üzere kentin sağlıksız gelişimine duyarlı kurumlar olarak;

Ülkemizde yaşanan birçok deneyim, yıkım ve şiddet ile hiçbir sorunun çözülemediğini açıkça ortaya koymuştur. Demokratik değerlerin, temel hak ve özgürlüklerin, hukukun ve adaletin hakim olduğu, herkesin güven ve huzur içinde yaşadığı bir ülke özlemimizin, şimdi de gözünü rant hırsı bürümüş olan bir belediye başkanı tarafından yok edilmesine izin vermeyeceğiz.

Bilinmelidir ki eninde sonunda yıkılacak olan; halka düşman sermayeye dost, neo-liberal, “tüccar” belediyecilik anlayışının temsilcisi Gökçek’in saltanatı olacaktır!

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

KESK Ankara Şubeler Platformu, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Ankara Tabip Odası, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ankara Şubeleri, 68’ liler Dayanışma Derneği, Devrimci 78’liler Federasyonu, ODTÜ Mezunları Derneği, İHD Ankara Şubesi, Ankara Halkevleri, Keçiören Dayanışma Evi, Kavaklıderem Derneği, Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği, TÜDEF, Ankara Kız Lisesi Mezunları Derneği, Gündem Çocuk Derneği