Demokrat Şehir Plancıları: Görüş ve Çalışma Programı

DEMOKRAT ŞEHİR PLANCILARI


ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ  XI. DÖNEMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİMİZ VE ÇALIŞMA PROGRAMIMIZGenel Kuruluna katıldığımız ve seçim sürecine katılmama kararı aldığımız

 Şehir Plancıları İstanbul Şubesi’nde;

Bizler Demokrat Şehir Plancıları olarak örgütlülüğümüzü kapsayıcı şekilde geliştirerek önümüzdeki dönemde tüm “olmalı”ları oldurmak için emek verecek, ülkemiz için, halkımız için, kentlerimiz için,  meslek alanımız için mücadele edeceğiz.

 

 

 

1. GENEL PERSPEKTİF VE POLİTİKALAR

2. MESLEK ODAMIZIN DENETİM GÖREVİ

3. PLANCILARIN ÖZLÜK HAKLARI

4. MESLEK ODAMIZIN ÖRGÜTLÜLÜĞÜ

 

 

1. GENEL PERSPEKTİF VE POLİTİKALAR

Yeni emperyalizm, uluslararası iş bölümünde Türkiye’yi düşük katma değerli emek yoğun teknolojiler üretmekle görevli bir ucuz işgücü ülkesine dönüştürmekte ve ithalata bağlı tüketim, borçlanma ve  finansal spekülasyon  ile geleceğimizi ve kentlerimizi    ipotek altına almaktadır. Kentler sanayisizleşmekte, kent yoksulları merkezlerden atılmakta, barınma hakkı tanınmamakta, büyük projeler ucuz ithalat cennetinin mallarını satan alış-veriş merkezlerine indirgenmektedir.

Global sermayenin sınır tanımadan gelirken yeni mekansal düzenlemelerle imtiyazlar alması ve merkezi yönetimlere şartlarını kabul ettirmesi nedeniyle kentsel mekan sadece sermayenin çıkarlarına göre şekillenmektedir.

Kentin en yoksullarının, kent çöplerinden barınma, yeme içme, giyinme gibi ihtiyaçlarını karşılaması bile sermayeyi rahatsız etmektedir. Söz konusu kentsel atıkların kentin en yoksulları ile çok uluslu şirketlerin ortak hedefi olması sınıf savaşının kentsel atıkların  yeniden üretimi üzerinden ne kadar  sert geçtiğini göstermektedir.

Neoliberal politikalar hayata geçirilirken, toplumsal muhalefet sindirilmekte, zaten sorunlu olan yargı güvencesi hepten kaldırılmaktadır.  

Tüm bu süreçte meslek örgütümüzün temel görevleri eğitim, denetim ve özlük hakları ana başlıklarında özetlenebilir. Bu görevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi ise neoliberal politikalara topyekün dur demesinden geçmektedir.

2. MESLEK ODAMIZIN DENETİM GÖREVİ

Siyasal iktidar ve İstanbul yerel yönetimi başta olmak üzere tüm şehircilik politika ve uygulamalarını kamu yararı açısından denetlenmesi meslek odamızın en önemli varlık sebeplerinden birisidir. Denetimden kasıt bazı projelere şerh koymak, bazı projelere dava açmak değildir şüphesiz. Denetim; kentleşme süreçlerini bir bütün olarak kavramak, parçacıl proje ve uygulamaları da bu genel kavrayışla ilişkilendirerek ele almakla mümkündür.

 

Şehirleşme sürecinin bilim ve meslek ilkeleri çerçevesinde denetlenmesi ülkemizin geleceği açısından kritik bir öneme sahiptir. Zira egemen sınıfların kentleşme politikası doğayı ve halkı ölümcül sonuçlarla karşı karşıya getirmektedir. Kent mekanı sermaye tarafından gerek şekilsel gerekse fonksiyonel olarak işgal edilmektedir. Planlama etkinliği, var olma gerekçelerinden koparılmakta, burjuvazinin daha fazla sermaye biriktirmesi için halka ve doğaya karşı kullanılan, “profesyonel” ve “teknik” bir etkinliğe dönüştürülmeye çalışılmaktadır.

Sorumluluğumuz ağırdır. Tüm meslektaşlar aşağıda belirttiğimiz programı uygulama kararlılığı, yeterliliği ve iradesi olan bir şube yönetimini birlikte oluşturmalı, oluşmasına destek vermelidir.

 1. ŞPO İstanbul Şube, AKP iktidarının küresel ve işbirlikçi sermaye çevrelerinin ihtiyaçları doğrultusunda, “özelleştirme”, “dönüşüm”, “soylulaştırma” gibi adlar altında yürüttüğü neoliberal kentleşme politikalarına karşı doğadan ve halktan yana bir şehircilik teorisini-politikasını geliştirmelidir. Teoriyi, entelektüel tatmin için değil halkın ve mücadelenin ihtiyaçları için üretmelidir.
 2. ŞPO İstanbul Şube; doğanın, halkın ve emeğin çıkarlarını esas alan bir şehircilik teorisini-politikasını ezilen-dışlanan kentli sınıflarla buluşturmalı, bu sınıfların ihtiyaç duyduğu bilimsel bilgiyi üretmeli ve toplumsallaştırmalıdır.    
 3. ŞPO İstanbul Şube; Çevre-barınma-su-ulaşım-eğitim ve sağlık gibi insanca yaşama hakları için mücadele eden mahalle-semt örgütlenmelerinin, çevre hareketlerinin, meslek odaları ve sendikaların, bilim çevrelerinin, engelli örgütlerinin destekçisi değil mücadele ortağı olmalıdır. Emekçileri üzerinde yaşadıkları kent topraklarından sürmek, Üçüncü köprü, 2B, kamusal kent mekanlarının-donatılarının tasfiyesi gibi özellikle neoliberal kentleşme politikalarının karşısında kendiliğinden oluşan parçacıl direniş eğilimlerinin birleştirilmesine öncülük etmelidir.
 4. ŞPO İstanbul Şube; AKP iktidarının doğayı ve kentleri cehenneme çeviren kapitalist kentleşme uygulamalarının karşısında; işçilerin, mimarların, mühendislerin ve şehir plancılarının, bilim insanlarının, yoksulların, engellilerin, kamu çalışanlarının, kadınların eşit ve demokratik kentsel yaşam talebini, kendine ilke edinen, bu ilkeler çerçevesinde bahsi geçen talebin mücadelesini, meşru-demokratik-kitlesel ve hak alıcı bir kentsel-toplumsal hareket şeklinde örgütleyerek, bu ilkeleri benimseyen, savunan bir davranış ile durmalıdır.
 5. ŞPO İstanbul Şube; ülkemizde yaşanan ve meslektaşlarımızı doğrudan ilgilendiren-etkileyen ekonomik, siyasal ve sosyal her gelişmeyi dikkatle izlemeli, etkin bir tavır göstermelidir. 1950’lerden bu yana ülkemizi yeniden egemenliği altına alan emperyalizmin ve işbirlikçilerinin karşısında; tam bağımsız – ülkemizi emekçiler için “cehennem”, küresel ve işbirlikçi burjuvazi için bir “cennet” haline getiren neoliberal hegemonya karşısında; eşitliğin egemen, üretenlerin yöneten olduğu – faşizm ve her türden gericiliğin karşısında; özgür ve demokratik – ve halkımızı birbirine karşı kışkırtarak bölmeye, güçsüz ve çaresiz bırakmaya çalışan her türlü ayrımcı politikanın karşısında; kardeşçe yaşanan bir Türkiye umudunu büyütmeli, ayağa kaldırmalıdır.

3. PLANCILARIN ÖZLÜK HAKLARI

Ülkemizde çalışma yaşamı neoliberal politikalar doğrultusunda yeniden şekillenirken diğer mesleklerde olduğu gibi Planlama mesleği de serbest piyasa koşullarına terk edilmiş, sosyal haklarımızda ve özlük haklarımızda kayıplar oluşmuştur. Mevcut iktidarda kendinden öncekiler gibi, kendini emek eksenli talepler karşısında konumlandırarak kamu ve özel sektör çalışanlarının anayasal haklarını gasp etmekte ve uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmektedir. Bu koşullar –diğer meslek alanlarında da olduğu gibi- plancıları bir nevi meşruiyet aracı haline getirmekte ve özlük haklarını hiçe sayarak şehircilik mesleğini baskı altına almaktadır. Plancıların karşısındaki işsizlik, sürgün, işten atılma, diğer bir işe alınmama gibi tehditlerin azaltılması için özlük haklarının tekrar kazanılmasına yönelik politikalar üretilmesi ve uygulama için mücadele araçlarının geliştirilmesi gerekmektedir. Hem planlama sürecinin daha sağlıklı işlemesi hem de meslektaşlarımızın insanca yaşayabilmeleri için gerekli asgari koşulların yaratılması için meslek örgütümüz, 

 1. İş yaşamında haklı sebeplerle sorun yaşayan tüm üyelerimizin koşulsuz yanında olmalıdır.
 2. İvedilikle “Üye Profili Çalışması” yaparak plancıların dağılımını incelemelidir.
 3. “Üye Profili Çalışması” sonuçları doğrultusunda her alanın özgül ve benzer sorunlarını çözmek üzere üyelerle beraber plan ve stratejiler belirlemelidir.
 4. Üyelerimiz için bir ay içinde oda internet sitesinden ulaşılabilecek bir “Tip Sözleşme” hazırlayarak; kamu ve özel sektörde imzalanan sözleşmelerde tip sözleşmenin kullanılmasını sağlamalı ve sözleşmelerde bir standart oluşturmaya çalışmalıdır.

Tip sözleşmede; ek mesai düzenlemeleri, sigorta priminin eksik yatması veya yatmaması, proje bazlı personel alımlarında yaşanan mağduriyet, maaşların zamanında yatırılmaması veya eksik yatırılması, iş güvenliği konularını detaylı olarak ele alarak, mağduriyetlerde odamızın müdahil olacağı sözleşme hükümlerine yer verilmelidir. 

 1. TMMOB ÜÇİMMK kararları doğrultusunda, İstanbul İl Koordinasyon Kurulu düzeyinde tüm üyelere açık “Hukuk Birimi” kurulması kararının uygulanması için ivedilikle gerekli girişimlerde bulunmalıdır.
 2. Akademide 50-d kapsamında bulunan tüm araştırma görevlilerinin, kadro açılarak üniversiteye alınması için diğer demokratik kitle örgütleri ve akademi ile beraber mücadele etmelidir. Akademisyenlerin özlük haklarında önümüzde ki dönem oluşabilecek diğer hak kayıplarında da akademinin sorunlarına sahip çıkmalıdır.
 3. Kamu kurumlarında hizmet alanının büyüklüğüne göre bulunması gereken en az plancı sayısını belirleyecek analiz çalışmalarını yaparak, norm kadrolu istihdamın belirlenen miktarda artırılması için mücadele etmelidir.
 4. Kamu kurumlarında taşeron firma üzerinden çalıştırılmalara son verilmesi için mücadele etmelidir.  
 5.  Önümüzdeki yıllarda iki senede bir TMMOB tarafından insanca yaşam koşullarına uygun en az ücretin belirlenmesi ve plancıların bu ücretin altında ücret almamaları için mücadele etmelidir. Odalarda uygulanan en az ücret yönetmelikleri için vize ve tescil esnasında çalışanların SSK ödentileri aranarak TMMOB olarak belirlenecek en az ücret miktarın denetlenmesinin sağlanması için yönetmelik düzeyinde öneriler hazırlamalıdır.
 6. Emeklilik yaşının insani bir düzeye geri çekilmesi için mücadele etmelidir.
 7. Dayanışma Fonu oluşturarak kamu yararı ve meslek ilkelerinin savunulması sebebiyle işten atılmalarda kullanarak meslektaşlarımızı desteklemelidir.
 8. Meslektaşlarımızın hazırladıkları plan çalışmalarında yetkili serbest şehircilik hakkını kazanabilmesi ve ücretli çalışan şehir plancılarının edindikleri yetkili serbest şehircilik hakkı ile karnelerini yükseltebilmeleri konusunda destekçi olmalıdır.

4. MESLEK ODAMIZIN ÖRGÜTLENMESİNE İLİŞKİN

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nde demokratik, açık, şeffaf, özyönetime dayalı yönetişim anlayışı hakim olmalıdır. Önümüzde ki dönemde meslektaşlarımız salt katılımcı bireyler olarak değil, özyönetimin ve bilgi üretiminin ana unsurları olarak görülmeli, mesleki-kişisel birikimlerinden tüm meslek alanımızın yararlanması için çalışılmalıdır.

Bu doğrultuda oda;

 1. Akademisyenler ile, Kamuda çalışanlar ile, Özel sektörde çalışanlar ile, İşsizlerle, Öğrencilerle hep birlikte yönetilmelidir.
 2. Yönetim Kurulu toplantısı gündemini ve toplantı kararlarını her hafta toplantı öncesinde internet üzerinden yayınlamalıdır.
 3. Danışma Kurulu toplantısı sayısını artırmalıdır.
 4. Komisyon çalışmalarını destekleyerek komisyonların oda yönetimi ve karar süreçlerinde etkin ve söz sahibi olmasını sağlamalıdır.
 5. Güncel konularda üyelerden internet ve telefon yolu ile görüş almalı, tüm üyelerin birbirleriyle iletişim kurabileceği bir tartışma-iletişim platformu kurmalıdır.
 6.  Şehrin merkezine taşınmalı, toplantı salonu ve şehircilik kütüphanesi oluşturulmalı, mekanımızda düzenlik etkinlik yapılmalı (bilimsel, kültürel, sanatsal..), çalıştaylar, fikir projesi yarışmaları, sergiler, kent filmleri gösterimleri organize edilmelidir.
 7. Tüm çalışmaların -atölye, komisyon, etkinlik vb.- organizasyon, içerik ve sonuçları oda internet sitesinden detaylı olarak duyurulmalıdır.
 8. Diğer meslek alanları ve disiplinlerle beraber çalışılmalı, danışma kurullarında diğer ilgili meslek dallarından akademisyenlerin yer almasını sağlanmalıdır. Kentsel mücadele konusunda meslekler arası işbirliğini esas alan çalışmalar yapılmalıdır.
 9.  Güncel konularda toplantılarımıza İstanbul’un tüm öznelerini katabilmelidir.
 10. TMMOB İl Koordinasyon Kurulu toplantılarının tümüne katılarak TMMOB içindeki varlığını netleştirmeli, diğer meslek alanları ile ortak sorunlarımız için birlikte çözüm aramalı ve birlikte çözüm üretmelidir.
 11. Kentsel Sorunlar ile ilgili net tavır alabilen, müzakereci değil bilimsel doğruların, meslektaşların ve halkın yanında durabilen, hak alıcı net bir meslek odası olmalıdır.
 12. Plancıların çalıştığı tüm kurumlarda iş yeri temsilciliklerini işler hale getirebilmelidir.
 13. İstanbul’da planlama sürecini takip eden, diğer yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim kuran bir oda olmalıdır. Yeni üretilen planların, iptal edilen planların, yürütmesi durdurulan planların takibi için “İmar İzleme Komitesi” oluşturulmalı, internet sayfamızdan plancıların planlara ve raporlarına ulaşabilmeleri sağlanmalıdır.
 14. Tüm plan ihalelerini internet sayfamızdan duyurarak şeffaf olmalı, Odanın bir rant aracı olarak algılanmasının önüne geçmelidir.
 15. Mesleki Denetim Uygulaması kapsamında plan ve plan tadilatlarına “Çekince Raporu” hazırlamalıdır.
 16. Cumartesi – Pazar günlerinde de açık bir oda olmalıdır.

————————————————————————————————————————–

Bizler, Demokrat Şehir Plancıları olarak örgütlülüğümüzü kapsayıcı şekilde geliştirerek önümüzdeki dönemde tüm “olmalı”ları oldurmak için emek verecek, ülkemiz için, halkımız için, kentlerimiz için,  meslek alanımız için mücadele edeceğiz.