Çevre Günü kutlama değil mücadele günüdür

TMMOB’ye bağlı çeşitli odalar ve birimler 5 Haziran Dünya Çevre Günü ile ilgili basın açıklamaları yaptılar. Açıklamalarda ortak vurgu 5 Haziran’ın kutlama değil mücadele günü olduğuydu.

Çevre Mühendisleri Odası Genel Merkezi’nin yaptığı “Havamızla, suyumuzla… Tüketim ve kar hırsına teslim edilmiş bir çevre değil, sağlıklı, temiz ve yaşanabilir bir dünya istiyoruz…” başlıklı açıklamada özellikle suyun metalaştırılmasına değinilerek “başka bir iklim mümkün” denildi.

“Suyun sermaye tarafından küresel düzeyde kontrol altına alınması için izlenen politikalar, suyu kamusal bir hizmet olmaktan çıkarmakta, suyun kaynaktan temini, işlenmesi, iletimi, arıtımı hizmetlerinin serbest piyasa koşullarında yapılmasının önünü açmaktadır. İzlenen küresel su politikaları ile suyun metalaşması ve özelleştirilmesi, her insanın temiz içilebilir suya erişim hakkını göz ardı etmektedir.” denilen açıklamada “Odamız, toplum ve kamu yararı eksenli politikaları hayata geçirmek, kamusal hizmet alanlarında ulusal, bölgesel ve kentsel düzeyde kamucu yaklaşımları tesis edebilmek için bu alandaki çalışmalarını yoğunlaştırarak sürdürmeye, HAVAMIZLA SUYUMUZLA TÜKETİM VE KAR HIRSINI DEĞİL, SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE “YAŞAM HAKKI”NI savunmaya devam edecektir.” vurgusu yapıldı.

Öte yandan ÇMO İstanbul Şube de konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Şube Başkanı Ö. Eylem Tuncaelli tarafından Şube binasında okunan “Biz Büyüdük Ve Kirlendi Dünya” –‘İstanbul Özelinde Türkiye’ye Genel Bakış’ başlıklı açıklamada “Dünya Çevre Günü ilan edildiği 1972’den bu yana çevre sorunları giderek yoğunlaşmış, sorunların masaya yatırıldığı uluslararası toplantılar ise insanoğlunun geleceğinin değil; ulusötesi sermayenin karlılıklarının konuşulduğu toplantılar haline dönüştürülmüştür.” denildi.

“Kentsel değil rantsal dönüşüm ve kente dair”, “su hakkı üzerine”, “hava kirliliği”, “katı atık”, “tehlikeli atık sorunu”, “enerji politikaları” ve “çevre mühendisliği üzerine” odapolitikalarının hatırlatıldığı açıklama 5 Haziranın kutlama değil mücadele günü olduğu vurgusuyla sona erdi.

Ayrıca ÇMO Bursa İl Temsilciliği ile TMMOB Bursa İKK’nın da aralarında bulunduğu çeşitli kurum ve kuruluşlar da 5 Haziran günü “İnsanlığın Seçimi Barbarlıkla, Eşit, Adil ve Özgür Bir Yaşam Arasındadır” başlıklı bir açıklama yaptılar.

Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Merkezi Dünya Çevre Günü ile ilgili olarak “Dünya yok ediliyor! Türkiye çevreye duyarsız.. Talan ediliyor” başlıklı bir açıklama yaptı. “Bugün ülkemiz sermayenin azgın saldırıları karşısında ciddi çevre sorunlarıyla karşı karşıyadır.” denilen açıklamada siyanürlü altın madenciliğine ve nükleer santrallere karşı vurgu yapıldı.

Açıklama “tarihin, kültürün, doğal kaynakların yok edilmesine kısaca yaşadığımız çevrenin yerli ve yabancı sermayenin talan ve yağmasına sunulmasına karşı çıkmak, doğal varlıklarımızı koruyarak gelecek kuşaklara taşımak bir insanlık görevi olarak önümüzde durmaktadır” denilerek sonlandırıldı.

Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkezi’nin yaptığı açıklamada “Hükümet, çıkardığı yasalarla, yaptığı düzenlemelerle, çevremizde, ormanlarımızda, kırsal ve kentsel yerleşmelerimizde onarılamayacak, yıkımlara yol açabilecek düzenlemeler yapan bir hükümet olarak tarihteki yerini aldı.” denildi.

Son dönemdeki yasal düzenlemelerin özellikle de yeni Çevre Yasası’nın kirli teknoloji transferinin önünü açtığını belirtilirken bu konuda Sugözü Termik Santralı örneği verildi.

Çevreyle ilgili çeşitli aktüel gelişmelerin aktarıldığı açıklama “Buruğuz ama karamsar değiliz. Ülke değerlerimizin korunması, yaşam alanlarımızın savunulması, biz peyzaj mimarlarının görev ve sorumlulukları arasında yer alıyor. Bu görev ve sorumlulukların gerektirdiklerini yapmaya devam edeceğimiz.” denilerek sona erdi.

Makina Mühendisleri Odası Genel Merkezi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevre, sanayi, enerji, ulaşım politikaları üzerine bir basın açıklaması yaptı.

“5 Haziran dünya çevre günü yanlış sanayi, kent, ulaşım, enerji ve çevre politikaları hakkında uyarıcı olmalıdır!” başlıklı açıklamada yaşanan başlıca çevre sorunları sıralanırken bu konularda odanın görüşleri dile getirildi.

Ziraat, İnşaat, Jeoloji ve Elektrik Mühendisleri odalarının Adana Şubelerinin de aralarında bulunduğu çeşitli oda, kurum ve partilerden oluşan bir platformda konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi’nde yapılan açıklamada çevre konusunda yaşana ideolojik kırılmaya değinilirken çevresel değerleri ve doğal varlıkları temel alan değil, ekonomik kalkınmayı, piyasayı ve kar dürtülerini temel alan biryaklaşımın egemen olduğu vurgulandı.

Aşırı tüketim, fosil yakıtlar ve sonuçları, nükleer enerji ve sonuçları, yoksulluk ve açlık, savaşlar, su kıtlığı ve biyolojik çeşitliliğin yok oluşu gibi çeşitli çevre sorunlarının nedenleriyle birlikte ifade edildiği açıklamada “Sağlıklı bir çevrede yaşam hakkı temel bir insan hakkıdır.”, “Yaşam ve Çevre Hakkı‘nın temel alındığı gelişme politikaları benimsenmelidir.”, “* “Sürdürülebilir kalkınma” değil, “sürdürülebilir yaşam” esas alınmalıdır.” ve “Yaşanabilir, sağlıklı kentler istiyoruz.” talepleri öne çıkartıldı.

Dünya Çevre Günü dolayısıyla 5 Haziran 2008 tarihinde Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde düzenlenen etkinlikte Şube Başkanı Ahmet ATALIK, AKP‘nin 2007 yılı seçim bildirgesi ve hükümet programında su kaynaklarının ve hizmetlerinin özelleştirilmesi ile ilgili bölümler, dünyada su politikalarını şekillendiren Dünya Su Konseyi ve 2009 yılında İstanbul‘da yapılacak olan Dünya Su Forumu‘nun ne anlama geldiği konularında açıklamalarda bulunduktan sonra dünyadaki su özelleştirmeleri ve aktörleri ile 2006 yılında Meksika‘da yapılan Dünya Su Forumu hakkında bilgi veren “Agua Mi Sangre” isimli belgesel film gösterimi yapıldı.

Derleyen: Politeknik