Mimarlar Odası İzmir Şubesi: “İmar Affı Kent Suçudur”

İMAR AFFI KENT SUÇUDUR

Ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapılara elektrik-su bağlanmasıyla ilgili düzenleme gizli bir İmar Affıdır. İmar affı ise kente karşı suçtur.

Ekim 2004 tarihinden önce yasa dışı olarak yapılmış yapılar ile bu tarihten sonra ruhsatlı ancak ruhsata aykırı yapılmış yapılara elektrik ve su bağlanması ile ilgili düzenleme ve uygulamalar yaklaşan yerel seçimler öncesi popülist politikaların uzantısı olarak gündeme getirilmektedir.

Su havzalarında, tarım ve orman alanlarında, kamunun arsa ve arazileri üzerinde, doğal ve arkeolojik sit alanlarında 2004 yılı öncesi yasadışı olarak yapılmış olan yapıların elektrik ve su bağlanarak affedilmesi, yaşam kaynaklarımızın tahrip edilmesine, yok edilmesine, tüketilmesine neden olacaktır.

Ülkemiz ve kentlerimiz, başta deprem olmak üzere bütün doğal afetlere karşı büyük risk altında iken, yasa dışı yapılar için örtülü olarak imar affı uygulaması bu anlamda daha büyük sorunlara ve gelecekte çok büyük yaşamsal kayıplara ve ekonomik kayıplarına neden olacaktır.

Kentlerimizde mevcut yapıların yaklaşık %55-60 oranında, geçmişte imar aflarıyla yasallaştırılmış güvensiz, sağlıksız, her türlü sosyal ve teknik alt yapıdan ve çağdaş kent standartlarından yoksun yapılar olduğu bilinmektedir.

Tanımlanan nedenle günümüzde bütün kentlerimizde, mevcut yapı ve konut stoğunun güvenli, sağlıklı, standartları yüksek ve yeterli yaşam alanlarına dönüştürülmesi en öncelikli kentsel sorundur.

Böylesi büyük bir sorun kentlerin ve ülkemizin gündeminde dururken yapılan gizli imar affı uygulaması bu sorunu daha da büyütecek, çözümsüz hale getirecektir, plansız kentleşmeyi ve yasadışı yapılaşmayı özendirecektir.

Geçmişte doğrudan ya da dolaylı olarak 11 kez imar affı çıkarılmış ve uygulanmıştır. Ancak bütün imar afları kentlerimizin ve yaşam alanlarımızın içinden çıkılamaz boyutlarda sorunlarla karşı karşıya bırakılmasının dışında hiçbir yarar getirmemiştir, getirememiştir.

Bilimsellikten uzak, kamu ve toplum yararını gözetmeyen, kentlerimizi ve yaşam çevrelerimizi doğal ve kültürel zenginliklerimizi tahrip eden, tüketen imar affı uygulamaları kente karşı suçtur, kent suçudur.

İmar affı, sonuçlarıyla en temel insan hakkı olan herkesin, sağlıklı, güvenli bir çevrede yaşama hakkına aykırı, uygar toplumlarda gündeme dahi getirilmeyen yanlış bir politikadır.
Demokratik ve çağdaş bir toplumda, planlı, güvenli, sağlıklı kentler ve standartları yeterli yaşam alanları için imar affı gibi yanlış politikalar terk edilmeli, aklı ve bilimi esas alan yasalar gündeme getirilmelidir.

Hasan Topal
Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı