TMMOB İKK – TÜKODER: Kamuoyunda Acaristanbul adıyla bilinen usulsüz yapılaşmaya dair hukuksuzluk zinciri, yüksek yargının kesinleşmiş kararlarına rağmen akıl almaz bir inatla devam ettirilmektedir.

Değerli Basın Üyeleri,

Beykoz ilçesi, Dereseki köyü “Serdaroğlu Özel Ormanı” da kamuoyunda Acaristan adıyla bilinen usulsüz yapılaşmaya dair hukuksuzluk zinciri, yüksek yargının kesinleşmiş kararlarına rağmen akıl almaz bir inatla devam ettirilmektedir.

Sizlerinde bildiği gibi; Beykoz Belediye Başkanı Muharrem ERGÜL, Danıştay 6. Dairenin 09.02.2007 tarihinde oybirliğiyle vermiş olduğu kararla iptal ettiği “ACARİSTANBUL” daki yapı ruhsatlarını 26 Mart 2008 tarihinde belediye olarak yenilediklerini açıklamıştır.

Dünya mirası İstanbul’un su havzaları, ormanları, doğal sit alanları gibi son derece önemli yaşam kaynakları açgözlü yağma ve rant uygulamaları ile geri dönüşü mümkün olamayacak bir biçimde yok olmaktadır. Bu konuda ki en önemli nedenleri ise; yağma ve rantta dayalı merkezi ve yerel politikalar ile görev ve yetkileri anayasa ve yasalarla tanımlanmış ilgili kamu idareleri ve bazı kamu görevlilerinin, asli görevlerini yerine getirme konusundaki kabul edilemez ihmalleri, usülsüz uygulamaları ve kararları oluşturmaktır.

Bu konuda ki en çarpıcı örneklerden birisi ise: doğal sit alanları ve ormanlarımızın yoğun olarak yer aldığı Beykoz ilçesinde bulunan “Serdaroğlu Özel Ormanı” da ki usulsüz yapılaşmaya dair kamuoyunun gözü önünde sürdürülen hukuksuzluk sürecidir.

Bu süreçte Acaristan adı ile anılan yapılaşmaya ait Danıştay tarafından hukuka aykırı bulunarak iptal edilmiş bulunan yapı ruhsatlarının ve bu kararın gereği olarak alınan yıkım kararlarının yerine getirmeyip; idari yargı organlarını dahi yüksek yargı kararlarına aykırı kararlar almak durumuna bırakan Beykoz Belediyesinin son uygulamaları basınımızda haklı olarak bir hukuk skandalı olarak nitelenmiştir.

Bilindiği üzere, İstanbul-Beykoz ilçesi, Dereseki köyü, 4-5 pafta, 215 ve 216 parsel sayılı toplam

2 345 650 m2 yüzölçümlü orman alanının mülkiyeti Acarlar İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti.”ait olup

tapuda “Serdaroğlu Özel Ormanı” olarak özel orman niteliği ile kayıtlı bulunmakta ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu hükümlerinin geçerli olduğu III. derece Doğal sit alanında bulunmaktadır.

6831 sayılı Orman Yasası’nın 52. ve 17. maddeleri uyarınca Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan kesin izin alınmadan 10.04.2003 tarihinde Beykoz Belediyesi tarafından verilen “yapı ruhsatları”nın iptali için TMMOB Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi ve Beykoz TÜKODER başkanı Aysel Can Ekşi, Armağan Öztüksavul tarafından açılan davada, İstanbul 3. İdare Mahkemesi 30.06. 2005 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı almış; ve bu karar Beykoz belediyesi tarafından tam beş ay sonra 7.11.2005 tarihinde şirket ilgililerine tebliğ edilmiştir. Aynı karar Mimarlar Odamıza da dört ay sonra ulaşmıştır. Bu konuda 13.10. 2005 tarihinde Serdaroğlu Ormanında da bir basın açıklaması yapılarak konu kamuoyuna iletilmiştir..

İstanbul 3. İdare Mahkemesi “…özel orman alanında Orman Bakanlığı’nın kesin izni olmaksızın … verilen yapı ruhsatlarının hukuka aykırı olduğu…”gerekçesi ile 09 Mart 2006 tarihli ve 2006/434 sayılı kararı ile yapı ruhsatlarını iptal etmiştir.

İlgili şirketin bu karara karşı temyiz istemi de, Danıştay 6. Dairenin 14 Temmuz 2008 tarihli kararı ile reddedilerek ruhsatların iptali kesinleşmiştir.

Beykoz belediyesi tarafından; 10 Nisan 2003 tarihli yapı ruhsatlarının iptali ile ilgili Danıştay kararı ve ilgili kanunlar gereği; 13 Mart 2007 tarihli ve 2007/80 sayılı Beykoz Belediye Encümeni kararı ile yıkım ve imar para cezası verilmesini karar altına almış ancak bu konuda uzun bir süre herhangi bir işlem yapmamıştır.

Bu arada Belediye Encümeni ile yıkım ve imar para cezası verilmesi kararının iptali için Acarlar A.Ş. tarafından açılan davada, İstanbul 4. İdare Mahkemesi, 26.12.2007 günlü ve 2007/509 Esas, 2007/2857 karar sayılı kararı ile, Danıştay kararlarının içerik ve sonucuna aykırı olarak; yapı ruhsatlarının alınmasından önce Acarlar A.Ş.’nin, “… hile, aldatma ve benzeri bir eyleminin bulunduğu yönünde herhangi bir tespit ve done de bulunmadığı …” ve Çevre ve Orman Bakanlığından “kesin izin” alınmasına gerek olmadığı gerekçeleriyle Beykoz Belediye Encümeni kararının iptaline karar vermiş bu karar Beykoz belediyesi tarafından temyiz edilmeyerek şirket lehine kararın kesinleşmesine göz yumulmuştur.

Daha da vahim olarak davanın seyrini değiştirecek belgeler bütün uyarılara rağmen mahkemeden saklanarak İdari mahkemenin Danıştay kararlarının içerik ve sonucuna aykırı olarak karar almasına yol açılmıştır.

Beykoz Belediye Başkanı Muharrem ERGÜL, Danıştay 6. Dairenin 09.02.2007 tarihinde oybirliğiyle vermiş olduğu kararla iptal ettiği “ACARİSTANBUL” daki yapı ruhsatlarını 26 Mart 2008 tarihinde belediye olarak yenileme kararlarını bilerek yüksek yargıdan kaçırdıkları mahkeme kararına göre verdiklerini açıklamakta ancak bu konuda Koruma Kurulunun 08 Ağustos 2008 günlü ve 1062 sayılı kararı ile Acarlar İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti.”nin projelerine uygun görüş verilmesi istemini, ACARİSTANBUL hakkında açılan davalarda esas hakkında karar verilinceye kadar bekletilmesine karar verdiğini de unutmuş görünmektedir.

Sonuç olarak Beykoz Belediye Başkanı, 6831 sayılı Orman Yasası’nın 52. ve 17. maddeleri uyarınca Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan kesin izin almasına gerek duymadan ve 2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun ilgili hükümlerine uymadan işlem yaptığını itiraf etmekte ve Danıştay’ın ruhsat iptali gerekçesine de aldırmadığını kamuoyuna açıklamış bulunmakta ve bu konuda yanlış yönlendirdiği İstanbul 4. İdare Mahkemesi Kararına sığınmaktadır.

Beykoz belediyesi’nin ruhsat yenilemede istanbul 4. İdare mahkemesi kararına sığınması kabul edilemez. Ve ayrıca ilgili mahkeme kararı yenilenen ruhsatlar için yeterli ve geçerli dayanağı oluşturmamaktadır!

Sunuç Olarak Acaristanbul’un Danıştay Tarafından İptal Edilen Yapı Ruhsatlarının Beykoz Belediyesi Tarafından Yenilenmesinin Hukuki Ve Yasal Dayanağı Bulunmamaktadır!

Bizler Orman, İmar ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasaları ile Danıştay kararlarına ve kamu ve toplum yararına aykırı tesis edilen işlemin iptali için idari yargıda iptal yoluna gideceğimizi, bu konuda başta Beykoz Belediye Başkanı Muharrem ERGÜL olmak Danıştay kararlarının yok hükmüne indirgeyen tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı ve ülkemizin kaynaklarını rant ve çıkar hesaplarıyla yasa ve hukuk tanımaz bir şekilde yağmalanmasına izin vermeyeceğimizi basın ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.

18 Eylül 2008

TMMOB İSTANBUL İL KOODİNASYON KURULU

TÜKODER