Tarihi İnci Sineması’na yıkımı sonrasında gelen mahkeme kararı

Tarihi İnci Sineması’nın, Ermeni Mihitaryan kilisesi ve Pangaltı Mihitaryan Okulu ile birlikte yer aldığı Şişli Halaskargazi Mahallesi, 679 adada yer alan yaklaşık 15 dönümlük 24 adet parselin imar planı değişikliği mahkeme kararı ile iptal edildi. Hakkında iptal kararı verilen projede İnci Sineması, 2014 yılında yıkıldı, üzerinde yükselen Bertuğbey Nişantaşı karma projesinin inşaatı tamamlanmak üzere.

İstanbul Şişli Pangaltı’da, Halaskargazi Caddesi üzerinde, Ermeni Katolik Mihitaryan Manastır ve Mektebi Vakfı’na ait, 63 pafta 679 adada yer alan, 24 adet parsel için, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 13 Eylül 2012 günü nazım imar planında değişiklik yapıldı. İnci Sineması’nın yıkılmasını da içeren plan değişikliğine planlama müdürlüğü itiraz etse de İBB planı “Ticaret+konut” ve “turizm tesis alanı” olarak değiştirdi. İstanbul 8. İdare Mahkemesi, bilirkişi raporlarını inceleyerek dava konusu plan değişikliğinin kamu yararına şehircilik ilke ve esaslarına, hukuka ve mevzuata aykırı olduğu yönünde karar verdi. Mahkeme sonuçlandı ancak proje tamamlanmak üzere.

Gitti İnci Sineması, geldi rant
Tescilli olduğu için yıkılmayan Pangaltı Mihitaryan Okulu ile Pangaltı Mihitaryan Kilisesi dışında kalan İnci Sineması ve ilgili parsellerde yer alan dükkanların yıkımı gerçekleştirilerek yapılan ve mahkeme kararı sonrası kaçak olduğu kesinleşen lüks projede 177 adet konut, 152 oda 304 yatak kapasiteli otel, 26 adet dükkan ve 12 adet ofis bulunuyor. Yapılan imar değişikliği ile parsellerin yapılaşma koşullarının Emsal=3,00 olarak değiştirilmesine karşılık hali hazırda parsellerin üzerinde yer alan kilise ve okulun, otopark alanlarının, bodrum katların emsal harici alanda bırakılması ile rantın kapıları Bertuğbey İnşaat’a sonuna kadar açılmış oldu.

Tarihi yok ettiler
İnşaat sırasında, arazi üzerinde “tuğ­la ör­gü­ler ve ho­ra­san harç­lı su do­la­bı­” bulunması üzerine İs­tan­bul 2 No’­lu Ko­ru­ma Ku­ru­lu 07.01.2015’te ara­zi­de­ki ta­ri­hi ka­lın­tı­la­ra iliş­kin Ar­ke­olo­ji Mü­ze­si de­ne­ti­min­de ka­zı ya­pıl­ma­sı­na ve par­sel­de­ki her tür­lü “in­şa­ ve fi­zi­ki mü­da­ha­le­nin ive­di­lik­le dur­du­rul­ma­sı­na­” ka­rar ver­miş, buna rağmen inşaat devam etmişti.

‘Emsal belirsiz artıyor’
Mahkeme kararında, “Dava konusu 15.09.2012 tasdik tarihli ve İstanbul İli, Şişli İlçesi, Halaskargazi Mah. 63. pafta, 679 ada, 9-82 parsellere ilişkin 1/2000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, önceki planda yer alan donatı alanlarının yeni planda aynı miktarda yer almadığı ve imara açılarak yapılaşma getirildiği, plan notlarının 5. maddesinde yer alan hükmün yapılaşma emsal değerini belirsiz bir düzeyde artıracağı ve kent merkezi içinde katlı otopark alanları kent içi taşıt trafiğini artıracağı yönündeki tespitler de bir arada değerlendirildiğinde, dava konusu plan değişikliğinin kamu yararına şehircilik ilke ve esaslarına, hukuka ve mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.” ifadelerini kullandı.

politeknik.org.tr

    İlgili Haberler

    Sorry, no posts matched your criteria.