Kent suçuna karşı çıkan şehir plancısına sürgün

İzmir Kültürpark Projesi’ne park içindeki ekosisteme zarar vermesi ve halk yararı gözetmemesi sebebiyle karşı çıkan şehir plancısı Özlem Şenyol Kocaer sürgün edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı Kültürpark Projesi’ne karşı çıkan, parkın ekosisteminin korunmasını ve halk yararını savunan Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Şenyol Kocaer sürgün edildi. CHP’li Bornova Belediyesi kentsel tasarım biriminde görev yapan Kocaer 26 Eylül’de imar durumu birimine sürgün edildi. Şehir plancısı Özlem Şenyol Kocaer sürgün edilerek değiştirilen görevi sebebiyle İzmir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun toplantılarına katılamayacak.

TMMOB İzmir İKK’nın Kültürpark raporu

TMMOB izmir İl Koordinasyon Kurulu geçtiğimiz haziran ayında Kültürpark Projesiyle ilgili hazırladığı raporu basın toplantısıyla paylaşmıştı. Aralarında Özlem Şenyol Kocaer’inde bulunduğu basın toplantısında projeden vazgeçilmesi çağrısı yapılmş, Kültürpark’ın ekosistemini koruyan ve kamu yararı gözeten öneriler madde madde anlatılmıştı.

Rapordaki maddeler:

-2. derece doğal sit alanı ve tarihi sit alanı statüsüne sahip olan Kültürpark, öneri proje ile tarihsel ve mekânsal karakterinin zarar görmesi açısından tehdit altındadır.

-Projede, alanın özgün peyzajını başka bir peyzaja evirme yönünde tepe, yol, sert zemin vb. kapsamda çok sayıda müdahale söz konusudur. Bunun yerine özgün peyzajın kendi karakteristiği doğrultusunda korunması ve sağlıklaştırılması gereklidir. Öneri proje bu doğrultuda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun alana ilişkin verilmiş olan ilke kararlarına uymamaktadır.

-Öneri projede yıkılan hangar binalarının yerine sergi binası adı altında, sergi, kongre merkezi ve toplantı işlevlerini yüklenen bir yapı önerisi olduğu görülmektedir. Bu alanda rekreatif yeşil alanlar yapılmalıdır.

-2004 yılında 30 bin m² olarak Koruma Kurulu onayı ile İzmir Fuarı kent dışına taşındığında sökülebilecek şekilde konstrüksiyonla inşa edilen yapının kaldırılmasını beklerken, bugün geldiğimiz noktada ‘geçici’ olma niteliği ortadan kaldırılmıştır, hatta bodrum katına otopark yapılacak ciddi büyüklükte bir yapı öneri projede karşımıza çıkmaktadır. Geçici ihtiyaçla ortaya çıkan bu yapı yeni düzenleme ile kalıcı hale getirilmek istenmektedir. Bu kararın, alanın yeraltı su dengesini bozmakla birlikte alana ciddi kullanım yükü getireceği açıktır.

-Yeni kent merkezi olarak geçen Bayraklı bölgesinde yürürlükteki imar planlarında, otel ve sergi salonları, kongre merkezleri bulunmaktadır. Ancak Kültürpark Avan Projesi kapsamında önerilen yapıda yer alan bu kullanımların İzmir ili genelinde bütüncül bir yaklaşımla düşünülmediği ortadadır. Bu alanda önerilen sergi salonu ve kongre ihtiyacına yönelik yapı önerisi bütüncül bir anlayıştan ve bilimsellikten uzaktır.

-Kültürpark’ın bitki varlığına ait ayrıntılı bir proje Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından hazırlanmaktadır. Kültürpark’ın bitki varlığına yönelik önemli bilgileri içerecek olan ve toplumun da kullanımına açılacak olan projenin Kültürpark için proje üretilmeden önce tamamlanması ve proje kapsamında dikkate alınabilmesi gerekirdi.

-Ekolojik açıdan, kent içerisindeki orman alanları, yeşil alanlar çok sayıda flora ve faunaya ev sahipliği yaptığından İzmir Fuar Alanı da bölgedeki biyolojik çeşitliliğe önemli katkı sağlamaktadır. Saha, bu açıdan da sağlıklı koşullarda varlığını sürdürmelidir. Benzer bir irdeleme “modern mimarlık mirası” kapsamındaki kültürel miras yapıları için de gerçekleştirilmelidir.

-Alanın İzmir Enternasyonal Fuarı ve Kültürpark olarak yaşanmış tarihsel-kültürel geçmişine ilişkin yapıların, alanların, heykellerin ve izlerin iyileştirilmesi ve alanda vurgulanması yönündeki düzenlemelerin yetersiz kaldığı görülmektedir.

-Kent merkezinde otopark yapılarının azaltılması, merkezin araç trafiğinden arındırılması, çevresel etkilerinin azaltılması gerekirken bu alana getirilen araç yükü ve yeni bir otopark alanı ile çevre kirliliği arttırılmaktadır.

-Kültürpark alanı flora acısından değerlendirmenin yanı sıra fauna açısından da uzman bir ekip tarafından özellikle kuşlar ile ilgili değerlendirilmeli ve kuşlar tarafından ihtiyaç duyulan ekosistemin devamlılığını sağlanmalıdır. Bu gerekliliğin projede dikkate alınmadığı görülmektedir.

CHP ‘li belediyeler bir kez daha kent suçlusu

Kültürpark’ın yeşiline, bitki çeşitliliğine, canlılarına zarar veren bir proje hazırlayan Büyükşehir Belediyesi uyarıları dikkate almadı, Bornova Belediye’si ise kentine, halkına, mesleğine sahip çıkan şehir plancısı Özlem Şenyol Kocaer’i uzmanı olduğu koruma alanından sürgün etti. Böylelikle CHP’li belediyeler İzmir’de emek düşmanı bir sürgüne imza atarak kent şuçunu sahiplendi.

Meslek onuruna sahip çıkan Özlem Şenyol Kocaer yalnız değil

Sürgün kararının bildirilmesinin ardından ŞPO ve şubelerden Kocaer’le dayanışma açıklamaları yapıldı. ŞPO İzmir ve Ankara şubeleri ve oda merkezi sürgün kararının bir an önce durdurulmasını talep etti, şehir plancısı Özlem Şenyol Kocaer’in mücadelesinin ŞPO ile devam edeceğini vurguladı.

 

politeknik.org.tr