Mühendislik Nedir? (devrimcigenclik.org)

 

(TBMMOB Makine Mühendisleri Odası Öğrenci Üye Kurultayı '99 için hazırlanan TASLAK adlı broşürün “Nasıl Bir Mühendislik Eğitimi İstiyoruz” başlıklı yazısından kısaltarak yayınlıyoruz.)

ABET (Mühendislik ve Teknoloji Onay Kurulu) mühendisliği “deneyim ve uygulama yoluyla matematik ve fen bilimlerine ilişkin edinilen bir bilginin, doğanın sunduğu malzemeler ve sahip olduğu güçlerin insanlığın…

Devamını Oku

Nasıl Bir Mühendislik Eğitimi

 

Nasıl Bir Mühendislik Eğitimi tartışması, mühendislik fakültelerinin bilginin metalaşma sürecinin en yoğun yaşandığı eğitim alanı olmasından kaynaklı olarak Demokratik Üniversite Mücadelesi açısından özel bir önem taşıyor. Doğrudan meta üretiminin bir parçası olmayan bilginin üniversiter alan içinde yerinin giderek azaldığı gözönüne alındığında, mühendislik eğitimi meta üretimi ile doğrudan ilişkisi…

Devamını Oku

Çıkar grupları ve korporatist temsil: TMMOB örneği – Yüksel Akkaya

Ben doğrudan TMMOB’yle ilgili çok şey söylemeyeceğim, ama 1996 yılında verdiğim doktora tezinin bir parçasını uyarlamaya çalışacağım. Tezin başlığı “Neokorporatizm ve Türkiye’de Sendikacılık.” Özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra çıkar gruplarıyla geniş anlamda devlet-toplum, dar anlamda işçi sendikalarıyla işverenler arasındaki, hükümet arasındaki işbirliğini inceleyen bir konu idi. Bunu bir parça teorik…

Devamını Oku

TMMOB ve mimar-mühendislerin değişen profili

 

TMMOB mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki üst örgütü olarak 1954 yılında kuruldu. Ülkenin yaşadığı sanayileşme politikaları, politik atmosfer gibi faktörlere bağlı olarak dönüşüm yaşamış, meslek alanı, meslektaşlar ve topluma etkisi dönem dönem artmış veya azalmıştır.

Üye profili de 50 yılda değişiklik göstermiştir. İlk dönemindeki nispi homojen ve…

Devamını Oku

TMMOB Mühendislik, İstihdam ve Ücretlendirme Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

Ücretli ve işsiz mühendis ve mimarların çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunları ve nedenlerini belirlemek, özlük haklarını tartışmak ve çözüm üretmek ve TMMOB örgütlülüğünü yaygınlaştırmak amacıyla TMMOB adına Makina Mühendisleri Odası tarafından, MMO İstanbul Şube yürütücülüğünde düzenlenen “TMMOB Mühendislik, İstihdam ve Ücretlendirme Sempozyumu” 489 mühendis, mimar ve şehir plancısının katılımıyla 22–23 Eylül…

Devamını Oku

Kitap: Kapitalizm, İnsanlık ve Mühendislik: Türkiye’de Mühendisler, Mimarlar

“… 1960’larda başlayan planlı kalkınma ve sanayileşme politikalarının oluşumundaki itici güç olan Mühendis-Mimarlar, TMMOB çatısı altında bilimin ve insanlığın birbirinden ayrılmayacağına olan inançlarını sürekli sürdürme çabası içinde olmuşlardır. Bugün Türkiye’deki Mühendis-Mimarların içinde bulundukları ekonomik koşullar, çalışma yaşamındaki işlev ve sorumlulukları, sınıfsal konumları, mesleki ve ideolojik oluşumlarına ilişkin zengin bir tartışmayı…

Devamını Oku

PANEL: Enerji Özelleştirmelerinde Mücadelenin Dünü Bugünü Yarını

26 Mayıs 2007 tarihinde aramızdan ayrılan, 1987 yılında EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiş Ataman KINIŞ anısına 27 Mayıs 2008 Salı günü saat 18.30’da EMO Genel Merkez Toplantı Salonu’nda “Enerji Özelleştirmelerinin Dünü, Bugünü, Yarını” başlıklı bir panel gerçekleştirilecektir. 26 Mayıs 2008 Pazartesi günü Ataman Kınış’ın mezarlık ziyareti…

Devamını Oku

İletişim Ağlarının Ekonomisi – Derleme

SATIN ALIN!Telekomünikasyon, Kitle İletişimi, Yazılım ve İnternet

Ülkemizde ve başka ülkelerde toplumsal alana ilişkin çok önemli politika kararlarında neo-klasik iktisatı belli bir yönde biçimlendiren anaakım iktisat söyleminin ağırlığı artıyor. Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve iletişim alanlannda da yeniden yapılanma politikalarının meşrulaştırıİmasında "verimlilik"; "serbest…

Devamını Oku

Kitap: İşçi Sınıfının Değişen Yapısı ve Sınıf Hareketinde Arayışlar Deneyimler

SATIN ALIN!Türkiye Sınıf Araştırmaları Merkezi''nin (TÜSAM) ,  15-16 Ekim 2004 tarihlerinde İstanbul''da düzenlediği ve ''Sınıf Çalışmaları Sempozyumları'' ana başlığı altında her yıl düzenlemeyi planladığı sempozyumlar dizisinin ilki olan '' İşçi Sınıfının Değişen Yapısı ve Sınıf Hareketinde Arayışlar Deneyimler'' başlıklı sempozyuma sunulan tebliğler…

Devamını Oku

Para, mühendislik ve “Bizim mühendislerimiz” – Ahmet Öncü

Bir ay kadar önce Makine Mühendisleri Odası benden "geçmişten bu güne mühendisler" konulu kısa bir yazı istedi. Her zaman olduğu gibi yine önemli bir yol ayrımında olduğumuz bir tarihte bu yazı, Türkiyeli mühendislere kendi tarihlerini anımsatarak, geleceğe yönelik adımlarını atarken bir düşünme fırsatı yaratacak ve bundan sonraki eylemlerine küçük bir…

Devamını Oku

Ücretli – işsiz mühendislerin mücadelesi ve TMMOB – Ertuğrul Bilir

2-23 Eylül 2007 tarihlerinde TMMOB tarafından “Mühendislik, İstihdam ve Ücretlendirme Sempozyumu” düzenlendi. Sempozyum esas olarak ücretli ve işsiz mühendislerin sorunlarını ve çözüm önerilerini tartışmak için yapıldı. Bu vesileyle ben de bu kesime ilişkin bazı düşüncelerimi paylaşmak istiyorum.

Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının (yazıda kısaca mühendisler diyeceğiz) yaklaşık %80’inin…

Devamını Oku

Mühendislerin hakları var, topluma söyleyecek sözleri de var – Ümit Erdoğdu

Mühendislik mesleği kapitalist üretim ilişkilerindeki rolü bakımından oldukça geniş bir akademik tartışma başlığı oluşturmakta. Ancak bu metinde yürütmeye çalıştığımız tartışma bakımından; mühendislik mesleğinin ve kapitalizmin tarihsel gelişim dinamiklerinin eş güdümünü ve kapitalizm açısından vazgeçilemeyecek bir üretim dinamiği olan mühendislerin aynı zamanda kapitalizmin sömürü ilişkilerinde ücretli kesimler olduğu gerçeğini vurgulamakla yetineceğiz.…

Devamını Oku

Emek ve meslek örgütleri Tuzla’daki iş cinayetlerine tepki gösterdi

Meslek odaları bugün (23 Mayıs) İstanbul Tabip Odası'nın Cağaloğlu'ndaki binasında yaptıkları basın toplantısında Tuzla tersanelerindeki işçi ölümleri hakkında geçen yıl 16 Haziran'da hazırladıkları raporda çözüm önerilerini de sunduklarını ancak hiç bir gelişme olmadığını söylediler.

Devamını Oku

Çağrı

Mühendis, mimar, şehir Plancısı , öğretim görevlisi, araştırmacı, teknik okul öğrencisi ve teknik alanlarda üreten, emek harcayan tüm arkadaşlarımız,

Bizler çeşitli teknik alanlarda çalışan, emek harcayan, üreten ve sahip olduğu bilgi, beceri ve emek gücünü başta içinde bulunduğumuz toplum olmak üzere tüm insanlığın ve doğanın özgürleşmesi için kullanmak isteyen,…

Devamını Oku

Bakandan enerji krizine Castro örneği

Enerji Bakanı Hilmi Güler, enerji verimliliğini artırmak için önce ampullerin değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda örnek verdiği kişi ise, ülkesinde lise öğrencilerine 11 milyon ampul değiştirterek büyük miktarda enerji tasarrufu sağlayan Küba lideri Fidel Castro.

Devamını Oku

Nasıl bir TMMOB (1995) – ECTE

1995 - 1998 yıllarında mühendis, mimar ve diğer teknik elemanların birleşik hareketini yeniden ayağa kaldırmaya katkıda bulunmak üzere faaliyete geçen Emek Cephesinde Teknik Elemanlar (ECTE) grubu, TMMOB'ye ilişkin de politika geliştirmeye çaba göstermişti. 1995 yılı sonunda çkartılan "Nasıl Bir TMMOB" broşürü bu çabanın ürünüydü.

Devamını Oku